Menu

VISIONSPLAN FREM MOD 2025 ER VISIONNÆR

image
15. september 2021 kl. 11:43
Interview med Peter Lindberg Christensen
🛡 ODDER IGF FODBOLD HAR GENERERET EN LANGSIGTET VISIONSPLAN FREM MOD 2025.
 
Det er umiddelbart flotte ord, men på papir og i en mappe.
- Spørgsmålet er, om der er handling bag de flotte ord og om klubben virkelig har kapacitet til at virkeliggøre visionsplanen?
 
- Kort før Odder IGF Fodbold's generalforsamling 2021 dykker vi ned i det store kompendie og spørger ind til om indholdet - og ikke mindst konteksten af visionsplanen når ud til de næsten 1.000 medlemmer.
- Som en sidste gang tog vi afgående formand Peter Lindberg Christensen i ed til en drøftelse om fodbold i Odder i almindelighed og fodboldklubben i særdeleshed!
 
- Odder IGF Fodbold har i lang tid på visse områder været underbemandet til at løse de mange opgaver.
Det er især udenfor banerne der kniber med de frivillige og kræfter til at løse opgaver.
? - Hvordan skal klubben som sådan nå de mange gode mål og visioner?
PLC:
! - Visionsplanen skal ses som den retning, som vi gerne ser klubben bevæge sig hen imod, hvilket helt naturligt vil kræve ressourcer på forskellige områder.
- Det kan godt være, at forskellige indsatsområder vil kræve yderligere ressourcer, hvilket passer meget godt med den Frivillighedsstrategi, som vi også er tæt på at færdiggøre.
- Frivillighedsstrategien skulle gerne medvirke til, at vi kan tiltrække yderligere frivillige ressourcer til klubben.
 
VISIONSPLANEN MARKEDSFØRES
? - Hvordan vil Odder IGF fodbold markedsføre det store projekt overfor medlemmer og befolkningen i Odder Kommune generelt ?
PLC:
! - Visionsplanen er sådan set markedsført overfor vores medlemmer, da den udsendt via Klub-Office til alle klubbens medlemmer.
- Den er også blevet præsenteret for BUK-udvalget (Børne- og ungdomsudvalget) i Odder Kommune på et særskilt afholdt møde med Odder IGF Fodbold.
- Sidste step i vores lancering af Visionsplan 2025 er en offentliggørelse på klubbens hjemmeside og Facebook-side, hvor den alle indenfor og udenfor klubben har mulighed for at se, hvad Odder IGF Fodbold har af mål for den nærmeste fremtid.
 
VISIONSPLANEN FRA FØDSEL TIL NU
?- Det er en flot og gennemarbejdet prospekt. Spørgsmålet er, hvorfor de mange ideer til visioner først kommer nu. Klubben er jo godt 120 år?
PLC:
! - Her bliver jeg nødt til at korrigere dig!.
- Det er faktisk sådan, at klubben siden 1995 har arbejdet med specifikke 5-årige målsætnings- og visionsplaner.
- De første par gange benævnte vi dem "Målsætninger for Odder IGF" Fodbold" og sidenhen "Visionsplan 2015 - 2020 og nu 2025". - Det har altid været meget nyttige værktøjer i bestræbelserne på hele tiden at videreudvikle klubben.
 
DYNAMISK SKRIFT OG LØBENDE PROCES
? - Er det den endelige plan. Er der plads til justeringer til en løbende proces?
PLC:
! - Visionsplan 2025 for Odder IGF Fodbold skal ses som et dynamisk dokument i en løbende proces.
- På bestyrelsesmødet i januar gennemgår bestyrelsen visionsplanen, og tilretter/tilføjer emner den ud fra de aktuelle forhold, så visionsplanen forbliver den overordnede strategi, mål og handlingsplaner, som klubben arbejder ud fra og henimod.
 
? - Jeg vil godt vende tilbage til grundpillen, - fundamentet i visionsplanen.
- Det lyder flot at OIGF står for Oplevelser Innovation Glæde Fællesskab.
- Imødekommende og ligetil fornuftige ord og tanker.
Er der en plan for, at bestyrelse, trænere og ledere kan/skal implementere visionsplanen overfor unge- som ældre medlemmer. Her tænker jeg udadtil mod folk udenfor klubben f.eks. forældre, sponsorer med videre?
PLC:
! - Vi tænker som sådan ikke, at klubbens trænere og ledere skal præsentere visionsplanen for de medlemmer/spillere, som de nu har med at gøre.
- Visionsplanen skal mere ses som et grundlag for det arbejde de enkelte trænere og ledere udøver i klubben samt omkring de enkelte hold.
 
ALLE HAR ET TALENT, VÆRESTED OG AC HORSENS
? - Der er mange vægtige ord under hver overskrift.
Jeg kunne f.eks. godt tænke mig at høre, - under "GLÆDE" finder vi ordet "engagement".
Hvordan vil klubbens bagland om jeg så må sige "så frø" ud blandt ledere på alle plan for at virke inspirerende og engagerede i dagligdagen.
- Her tænker jeg ikke kun på banen, men i høj grad også i "timen" før- og efter træning?
PLC:
! - Hvis jeg skal være ærlig er det min opfattelse, at vi er godt på vej.
- For det første har vi netop oprettet klubbens Talentcenter "Alle har et talent", som er et tilbud til alle klubbens unge medlemmer, og som gerne skulle medvirke til en mere inspirerende og engageret dagligdag for det enkelte medlem.
- For det andet har vi indgået en samarbejdsaftale med AC Horsens, som vi forventer os en del af.
Samarbejdsaftalen gør, at vi bl.a. kan trække på inspiration til daglige træning for alle klubbens trænere.
- Som alle godt ved, har det i rigtig mange år været et meget stort ønske for Odder IGF Fodbold, at vi får vores værested (klubhus/klublokale) for vore medlemmer i timen "før og efter træning".
- Klubben har derfor nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med muligheder, projekter og gennemførelse af dette store ønske.
 
ER KLUBBEN SPLITTET?
? - Jeg vil i også godt bore lidt i overskriften FÆLLESSKAB.
Som underpunkt finder vi ordet "sammenhold".
- I dag er klubben nærmest splittet i to afdelinger, forstået børne/ungdomsafdeling og seniorafdeling med hver sin base.
- Baserne i dag er for de mindste pumpehuset er langt væk fra Spektrum, mens de ældre finder huse i hovedbygningen.
- Er der en plan for at samle klubben og skabe et kollektivt fælleskab på tværs af alder. Er der tanker om på tværs gående aktiviteter, der er beskrevet i visionsplanen?
PLC:
! - For det første er jeg ikke helt enig i udlægningen af, at klubben er splittet i to afdelinger (Børne-/ungdomsafdeling og seniorafdeling). - At mange af børneholdene opbevarer deres materiel i Pumpehuset er lige så meget af nød, da der simpelthen ikke er nok plads i vores nuværende boldrum ved Spektrum Odder.
 
- At vi så er blevet utrolig glade for Pumpehuset, som vi har fået optimeret med boldskabe og toiletfaciliteter ser jeg kun som en gevinst.
 
? - Der er kun tre- og et halvt år til 2025, - så skal fællesskab og sammenhold forenes, skal der vel være en form for en plan, eller ?
PLC:
! - Som jeg tidligere har nævnt, så har klubben nedsat en arbejdsgruppe som skal arbejde med muligheder, projekt og gennemførelse af klubbens stor ønske omkring etablering af et værested (klubhus/klublokale) for Odder IGF Fodbold for der igennem at samle klubben endnu mere og give muligheden for at skabe det fælleskab og tværgående aktiviteter, som er beskrevet i visionsplanen.
 
FUNDRAISING & SPONSORER
? - Hvordan står det til med økonomi til de fremtidige tiltag.
Har klubben en sugardaddy eller måske en mæcen, eller hvordan skal midler tilvejebringes?
PLC:
! - Vi har desværre ikke en mæcen, som kommer med en stor pose penge til Odder IGF Fodbold.
- Men vi har i de seneste år været rigtig dygtige til at tilvejebringe midler via Fundraising, hvilket har gjort at vi bl.a. næsten er færdige med at udskifte alle vore gamle jernmål til letvægtsmål.
- Vi har fået optimeret Pumpehuset og gennemført mange andre projekter.
- Selvom det er svære tider, så har vi også formået at tilvejebringe mange midler via sponsorer.
- Det er klart, at Fundraising samt Sponsering er aktiviteter, som vi skal fortsætte med i bestræbelserne på at tilvejebringe de nødvendige økonomiske midler, så det bliver muligt at gennemføre så mange mulige mål og ønsker, som er beskrevet i visionsplanen.
 
SAMARBEJDET MED DE MANGE FRIVILLIGE
- Til sidst Peter.
? - Du er afgående formand om et øjeblik, og du har helt sikkert haft og har visioner og missioner i de mange år du har stået i spidsen for den klub, du er så stor en del af.
- Føler du at dine grundlæggende ideer og tiltag har fået grobund i din tid som formand?
PLC:
! - Når jeg kigger tilbage på min tid som formand, så har den største glæde nok været at få lov til at arbejde sammen med så mange frivillige - det gælder både trænere og ledere - som har lagt og lægger så megen ildhu og engagement i klubben.
Det er den primære årsag til at vi har en så velfungerende klub, som vi har.
- Hvis jeg skal nævne et par konkrete eksempler, så vil jeg først nævne klubbens 100-års jubilæum, både m.h.t. de aktiviteter som det lykkedes at få op af stå i løbet af jubilæumsåret samt ikke mindst jubilæumsskriftet, der fortæller klubbens historie gennem 100 år.
- Det var et dejligt år at være formand i.
- Dernæst vil jeg også nævne klubbens kunstgræsbane, som blev indviet den 1. november 2014.
- I dag er der vel ingen som kan forestille sig at vi ikke har en kunstgræsbane, så derfor er vi småt også i gang med at planlægge det nye projekt, som er kunstgræsbane 2.
 
RIBBEN TIL LINDBERG
? - Får du et sideben?
- Jeg mener, efter godt 25 som leder og vel godt 50 år med daglig gang på banerne, kan du vel risikere abstinenser hvis du sådan stopper fra dag til dig?
- Hvad skal der ske med Peter Lindberg Christensen efter generalforsamlingen september 2021 ?
PLC:
! - Jeg er slet ikke bange for at ikke at kunne få min fritid til at gå, - og jeg vil da stadig komme på Spektrum Park for at se en del fodboldkampe, da fodbold er min helt store passion.
- Jeg har også sagt ja til at sætte mig i spidsen for den tidligere nævnte interne arbejdsgruppe i Odder IGF Fodbold, der forhåbentlig kan realisere klubbens store ønske gennem rigtig mange år - nemlig etablering af vores eget værested (klubhus/klublokale).
- Det er projekt, som dog ikke bare kan realiseres her og nu, men som skal have lidt længere tid, så det vil der også gå lidt tid med.
 
VI SKAL VÆRNE OM VORES KLUB
PLC
! - Afslutningsvis, vil jeg gerne sige til alle vore medlemmer, frivillige og tilskuere, at vi skal alle forsøge at værne om den fantastiske klub som vi har.
- Odder IGF Fodbold er et værested for utrolig mange mennesker og er med til at give oplevelser og glæde for både børn, unge og voksne, så det skal vi virkelig værne om og efter bedste evne forsøge at holde fast i, slutter Peter Lindberg Christensen.
 
- Odder IGF Fodbold afholder generalforsamling den 28 september 2021 kl 19.00
Generalforsamlingen afholdes hos Spektrum Odder i Panorama Salonen på 1.sal.
 
Læs Visionsplanen her.:
https://www.odderfodbold.dk/media/1687/visionsplan-2025.pdf
 
 
af
ODDER FODBOLD MEDIA
oigf-presse@sport.dk
ansv.red.: Morten Toft
Luk