Menu

Beretning

Formandens Beretning 2020

Som sagt indledningsvis vil jeg på vegne af Odder IGF Fodbold gerne byde alle fremmødte – Velkommen til Odder IGF Fodbolds generalforsamling 2020.
Helt i tråd med tidligere generalforsamlinger, vil jeg starte med at takke alle vore frivillige ledere for indsatsen i sæsonen 2019-2020. Klubbens store korps af frivillige ledere er en af de vigtige grundpiller, som klubben bæres på, - og en stor medvirkende årsag til, at vi har en så velfungerende klub, som vi har.

Hædersbevisninger:
Normalt indleder vi generalforsamlingen med at oplyse om, hvem der har modtaget klubbens hædersbevisninger; men sæsonen 2019-2020 har på ingen måde været en normal sæson grundet Covid19.
Det er desværre et emne som vi ikke kan undgå at berøre, og som vi desværre vil vende tilbage til flere gange i løbet af beretningen.
Grundet førnævnte har bestyrelsen valgt ikke at uddele klubbens hædersbevisninger i 2019-2020, da sæsonen nærmest kun var en halv sæson, så derfor vil disse uddelinger blive slået sammen med sæsonen 2020-2021, hvor vi forhåbentlig kan uddele dem ved et klubarrangement i slutningen af sæsonen 2020-2021.
Efter disse indledende bemærkninger vil jeg nu gå videre med beretningerne fra de enkelte udvalg.

 

ODDER IGF FODBOLD

Frivillighed:
I starten af 2020 igangsatte bestyrelsen i samarbejde med klubrådgiver Peter Davies fra DBU Jylland en klubundersøgelse – Players First. Klubundersøgelsen havde naturligvis til formål at høre og måle medlemmernes interesser og ønsker til Odder IGF Fodbold. Vi havde håbet at nå en besvarelsesprocent på omkring 25% men vi nåede desværre kun en svarprocent på 21%.
Men klubundersøgelse gav mange gode input til hvilke områder og initiativer, som bestyrelsen i den kommende tid kan arbejde med, og vi agter at følge klubundersøgelsen op med en ny måling i foråret 2021.
Et af de resultater som klubundersøgelsen afstedkom, var at igangsætte formuleringen af en Frivillighedsstrategi. Her er der nedsat en frivillighedsgruppe med Jens Spanfelt, Martin Mikkelsen og undertegnede samt klubrådgiver Peter Davies som skal drive arbejdet.
Processen er planlagt således:
- Beskrivelse af samtlige opgaver og funktioner i klubben (oktober 2020)
- Stormøde med deltagelse af alle udvalgsmedlemmer den 12. november 2020
- Udarbejdelse af årshjul for samtlige udvalg i klubben – december 2020 og januar 2021
- Færdiggørelse af Frivillighedsstrategi - februar og marts 2021
Ved at gennemføre denne proces, håber bestyrelsen meget på, at de enkelte opgaver og funktioner i klubben kan lægges ud på flere personer samtidig med at det gerne skulle blive nemmere at rekruttere nye personer til klubben, som kunne være interesseret i at yde et stykke frivilligt arbejde.
Sidste år nævnte jeg, at det kneb med at finde nye kræfter til bestyrelsesarbejdet i Odder IGF Fodbold, - og derfor er det også rigtigt glædeligt, at det faktisk er lykkedes med god hjælp fra Støtteforeningen at finde tre personer, som er villige til at indtræde i bestyrelsen. Samtidig er der lagt en god plan for det kommende formandsskab i Odder IGF Fodbold, så jeg er rimelig fortrøstningsfuld omkring den fremtidige bestyrelse for Odder IGF Fodbold.

Corona:
Som nævnt indledningsvis kan jeg i min beretning ikke undgå at komme ind på Covid19, som i anden halvdel af sæsonen 2019-2020 satte sit store præg på mulighederne for udøvelse af vores aktivitet, og det er desværre fortsat ind i sæsonen 2020-2021.
Vi har hele tiden forsøgt at efterleve myndighedernes, DBU Jylland og DIF´s anbefalinger og retningslinjer, og i den forbindelse udarbejdede vi klubbens egne nedskrevne Corona-retningslinjer for både spillere, trænere, ledere og koordinatorer.
Hvis jeg skal være ærlig, så er det min opfattelse, at hele klubben har håndteret den for os alle meget mærkelige situation på fornem vis – og vi kan kun håbe, at det bliver lidt mere normale forhold, når sæsonen 2021 starter op.
Jeg vil gerne rose klubbens Børne- og ungdomsudvalg med Steffen Buch-Hansen i spidsen for et stort arbejde i.f.m. beskrivelse af klubbens håndtering af Corona-situationen – og os alle i bestræbelserne på efterleve retningslinjerne.

Odder Kommune
Igen i år kan jeg sige, at Odder Kommune i 2020 gav Odder IGF Fodbold et markedsføringsbidrag på hele kr. 75.000,00, hvilket selvfølgelig er yderst positivt, og som vi påskønner.
Vi håber naturligvis, at der stadig bliver plads til dette bidrag, da Odder IGF Fodbold efter min bedste overbevisning bidrager fornemt til at markedsføre Odder Kommune – både som den store breddeklub vi er, samt som den semieliteklub vi også er.
Vi er også utrolig glade for Odder kommunes tilsagn om at stille en kommunegaranti for klubbens kassekredit hos Nordea Odder, da det er et nødvendigt tilsagn i klubbens bestræbelser på at få afviklet vores gæld.
Rent tilskudsmæssigt ligger Odder Kommune dog stadig i den meget tunge ende, så det nære mål må være, at budgettet for Folkeoplysningsudvalget forøges, så Odder Kommune som minimum kommer op på landsgennemsnittet. Jeg har netop på vegne af Folkeoplysningsudvalget udarbejdet en økonomisk opgørelse, der viser hvad pengene på området bruges til, - og at næsten samtlige beløb er øremærket til lovbestemte aktiviteter. Opgørelsen skal jeg præsentere for BUK-udvalget på et dialogmøde den 19. oktober 2020.
Her får jeg også mulighed for at præsentere en sammenligning mellem en fodboldklub beliggende i Aarhus kommune med et ca. tilsvarende antal medlemmer og Odder IGF Fodbold, der desværre viser, at de modtager tilskud som samlet er ca. 4 gange større end vi modtager – unægtelig lidt af en forskel.
På fritids- og idrætsområdet bliver fremtiden dermed også en stor udfordring for Odder Kommune, men vi har en god dialog med Odder Kommune, senest illustreret ved at vi den 21. oktober har et møde med BUK-udvalget, hvor vi får god mulighed for at fortælle udvalget, hvad Odder IGF Fodbold er for en størrelse, og hvilken betydning klubben har for lokalsamfundet.

DBU Jylland
Som nævnt mange gange har vi et yderst velfungerende samarbejde med DBU Jylland / DBU Jylland Region 3, senest bevist ved samarbejdet med klubrådgiver Peter Davies omkring klubundersøgelsen Players First og formuleringen af en Frivillighedsstrategi.
De enkelte turneringer for alle klubbens hold administreres tillige af DBU Jylland eller DBU Jylland Region 3, hvor det er min opfattelse, at begge organisationer hele tiden bestræber sig på at forbedre deres serviceniveau overfor klubberne, - så jeg er overbevist om, at det gode samarbejde som vi har med disse organisationer vil fortsætte i tiden fremover.

Spektrum Odder – Spektrum Park
Efter at Spektrum Odder har fået deres organisation endelig på plads, har vi faktisk kun lutter lovord at sige omkring samarbejdet med Spektrum Odder.
Selvfølgelig har Spektrum Odder også været underlagt myndighedernes anbefalinger og retningslinjer i.f.m. Corona-situationen, hvilket helt naturligt har afstedkommet en del begrænsninger – bl.a. omkring vores brug af omklædningsrum samt øvrige faciliteter. Men det er min opfattelse, at begge parter har udvist en stor samarbejdsvilje i bestræbelserne på at få det hele til at fungere.
Det er også enormt glædeligt at konstatere, at Spektrum Odder langt om længe har flyttet caféen ned på stueplan. Vi er overbeviste om, at dette tiltag både bliver til fordel for vore medlemmer men også for Spektrum Odder.
Så jeg vil slutte af med at sige tak for rigtig godt samarbejde med Spektrum Odder – og håber naturligvis på et fortsat godt samarbejde fremover.

Kommunikation (Odder Fodbold Media):

Det seneste år har været et fantastisk år for kommunikationsgruppen, da vi på næsten alle områder fik vi en bemærkelsesværdig fremgang på vores sociale medier.

Vi fik introduceret Instagram, og vi nåede ud til næsten 500 følgere. Vores primære informationssider er dog stadig Facebook og vores hjemmeside. Gruppen bag vores hjemmeside har fået meget ros som informationskilde og ikke mindst opdatering. Så TAK til teamet bag hjemmesiden. Vores Facebook side blev et kapitel for sig selv, da vi i skrivende stund har 2.230 faste følgere, og vi har over 2.050 besøgende hver dag. - Det er en fremgang på godt 25% det seneste år. Det gode ved at arbejde med Facebook er de mange seere og læsere. Men også det fakta at der er minutiøst statistikker såsom f. eks antal besøgende, brugstid på video, antal seere på live indslag, og sådan kunne vi blive ved.

Et uddrag af en sjov statistik er, hvor vi kan se hvor mange piger og drenge der følger og besøger os. Her kan vi se hvilke årgange, - på hvilket tidspunkt af døgnet og hvilken landsdel eller land, der følger os. Vi kan ligeledes notere, at vi har daglige følgere fra hele verden, herunder lande som Spanien, Italien, Tyskland, Norge, USA, Nigeria, Brasilien med flere. Succes kommer ikke af sig selv! – da det kræver vedholdenhed med nye opslag og nyheder, der er autentiske og interessante. Vi fik flere indslag med mere end 7.000 læsere og seere, og vores rekord er stadig det sørgelige budskab om Bent Villumsens bortgang i 2018, der blev læst af mere end 17.000! Vores kommunikationsafdeling fik i året et mere tidssvarende navn, nemlig ”Odder Fodbold Media”. Kan der til sæsonen 2020-2021 blive bevilliget eller sponseret nyere udstyr, er det vores klare mål at tilbyde vores mange sponsorer og mulige nye sponsorer digital markedsføring - med tekst, billede og video indslag, som måske kan blive en ikke uvæsentlig indtægtskilde for Odder IGF Fodbold. Udenfor for de sociale medier har vi opsat spontane opslagstavler ved klubhus, boldrum og pumpehus. Der var også områder som vi desværre ikke nåede. - Et eksempel på det er ”Mindernes Alle’”. Vi har fået stillet væggen fra omklædningsområdet til foyer til rådighed af Spektrum Odder til at lave en opdateret mindevæg til fortælling af klubbens historie. Desværre mangler vi midler, og Corona-situationen satte en stopper for 3 potentielle sponsorer, der hver ville bidrage med et mindre beløb til det som vi kan kalde ”fundamentet til den klub, som vi har i dag”. Vi kan stadig blive meget bedre, og hertil behøver vi frivillige interesserede; men alt i alt kan vi godt tillade os at sige, at det har været et godt år for Odder Fodbold Media.

 

ØKONOMI

Generelt:
Som nævnt gentagne gange skal det ikke være nogen hemmelighed, at klubbens økonomi gennem de seneste par år har fyldt rigtigt meget for klubbens bestyrelse. Vi kæmper stadig med eftervirkningerne fra vores mellemværende med SKAT og DBU, som betød at vi i 2016-2017 tilvejebragte en gæld på 1,4 mill. kr.. I perioden 2017-2019 at det desværre kun lykkedes at nedbringe denne gæld til omkring kr. 1.050.000.
Corona-situationen taget i betragtning, er bestyrelsen tilfredse med at kunne fremvise et overskud på godt kr. 150.000, så vi får nedbragt vores gæld til omkring kr. 900.000.
Det er stadig bestyrelsens klare mål over en forholdsvis kort årrække at få nedbragt klubbens gæld til kr. 0, så bestyrelsen indfrier sin egen pålagte opgave, at klubbens gæld nærmer sig den max. kassekredit, som vi stilles til rådighed + den forudbetaling, som vi har fået fra Odder Kommune, og hvor vi indtil nu har indfriet den aftalte tilbagebetaling.
Så der er desværre fortsat brug for en meget stram økonomi- og budgetstyring, så bestyrelsens mål om at tilvejebringe det nødvendige årlige overskud indfries.
Klubbens gæld betyder også, at der igennem hele regnskabsperioden og desværre også i de kommende har og bliver trukket store veksler på vores likviditet. Et emne som faktisk bliver behandlet på næsten hvert eneste bestyrelsesmøde.
For sæsonen 2018-2019 besluttede bestyrelsen at indføre automatisk kontingentopkrævning efter bl.a anbefaling fra DBU. Denne beslutning har vist sig at være en rigtig fornuftig, og som også har betydet at arbejdet som kontingentadministrator er blevet en smule lettere..
I den forbindelse skal der lyde et stort velkommen til klubbens nye kontingentadministrator Kirsten Eriksen-Petersen, som har taget over efter Gitte Thomsen, - og som er kommet rigtig godt ind i denne vigtige funktion
Ikke mere omkring økonomi i denne omgang, da klubbens årsrapport for 2019-2020 og budgettet for 2020-2021 senere vil blive gennemgået af klubbens kasserer.

Sponsorudvalget:
Klubben nyder generelt en rigtig god opbakning fra alle vore sponsorer, selvom klubbens sponsorchef også må tilkendegive, at det kræver hårdt arbejde at nå sponsorbudgettet. Sponsorudvalget bidrager med 1/3 af klubbens samlede indtægter, hvilket faktisk er nødvendigt, hvis vi skal fastholde klubbens høje aktivitetsniveau samt den udvikling, som klubben har oplevet gennem de seneste år.

De udfordringer som klubben til stadighed står overfor; medfører også øgede krav til sponsorudvalget. Sammenholdt med de mange aktiviteter der foregår i klubben, er det nødvendigt, at sponsorudvalget til stadighed udvider sine aktiviteter, og gør klubben endnu mere interessant over for mulige nye sponsorer.
”Odder-Trøjen”, ”Spinning-arrangementet”, ”Odder-Chancen” samt senest ”Sædetribune-sponsorat” er de nyeste tiltag, og som har bidraget positivt til klubbens sponsorindtægter. Der skulle gerne komme nye indtægtsgivende tiltag fremover – så alle nye ideér/tiltag vil blive taget imod med kyshånd.
Sponsorudvalget kunne også godt bruge lidt flere hænder, så hvis der er nogen som har mod på at yde en indsats i sponsorudvalget, så skal man bare henvende sig til klubbens sponsorchef Ove Frederiksen..
Afsluttende vil sponsorudvalget naturligvis gerne rette en STOR tak alle vore sponsorer for den store opbakning til Odder IGF Fodbold.

Aktivitetsudvalget:
Med tanke på at klubben fremover ønsker at iværksætte flere indtægtsgivende aktiviteter, har det været nødvendigt med en ny strategi for hvilke arrangementer Aktivitetsudvalget skal gå ind i. Derfor er vi også rigtig glade for, at Martin Mikkelsen har sagt ja til at stå i spidsen for Aktivitetsudvalget efter at Ken Skovby og Poul Thomsen er stoppet i udvalget.
Aktivitetsudvalget stod for gennemførelse af Odder Fodboldskole 2020 i uge 32, og det blev en bragende succes. 199 børn havde en forrygende uge, og vi har allerede besluttet, at vi gentager successen i 2021.
Fodboldskolen bidrog også til klubbens økonomi med pænt overskud, hvilket ikke mindst skyldes Hesselund, som var hovedsponsor for Fodboldskolen, og som der endnu en gang skal lyde en stor tak til.
Byfesten 2020 blev desværre aflyst grundet corona, så der har ikke været så mange aktiviteter i regi af Aktivitetsudvalget i 2019-2020 som tidligere; men igen i år skal der naturligvis lyde en stor tak til alle dem, som hjælper til ved arrangementerne.

 

MEDLEMMER

Bane- og Materiel

Intersport som er vores samarbejdspartner med levering af tøj og diverse materialer fungerer rigtig fint. Vi får en god service, så vi kan kun opfordre folk til at støtte op omkring samarbejdet. Samarbejdet med Fælles Drift og Service, som passer banerne og hele arealet omkring Spektrum fungerer stadig rigtigt godt. Vores opvisningsbane bliver passet og plejet, så den står rigtig flot, lige som de øvrige baner. På vores kunstgræsbane er der hele året stor aktivitet og det er svært at få tider til alle; men Ove Daugaard prøver efter bedste evne af få enderne til at nå sammen, og klubben vil gerne benytte lejligheden til endnu en gang at rose Ove for det fremragende arbejde, som han yder som klubbens kampfordeler..

Turneringer:

Holdtilmeldinger til DBU Jylland er en af de vigtigste opgaver i løbet af sæsonen, det gælder både udendørs og indendørs, og dette arbejde løser klubbens kampfordeler (Ove Daugaard) også på fornem vis. Karantæner og indberetninger ligger stadig på et ok niveau, og lever derfor fint op til klubbens visionsplan 2020 omkring Fairplay.

Uddannelse

Vi har stadig mange trænere der gerne vil uddanne sig og det er både vigtig og rigtig godt. Odder IGF Fodbold forsøger hele tiden at holde interne kurser, så alle klubbens trænere og ledere gives mulighed for at dygtiggøre sig.
Vi får dækket godt 40 til 50% af klubbens kursusudgifter fra Odder Kommune, og denne procentsats kunne vi da godt tænke os var lidt højere. Vi er nemlig af den opfattelse, at jo flere uddannede trænere og frivillige ledere, som klubben har, jo mere styrket står vi i forhold til de udfordringer, som klubben står overfor.
Så på dette område vil Odder Kommune for forholdsvis små midler kunne være med til at styrke de enkelte foreninger ved at øge tilskuddet til lederuddannelse.

Børn og Ungdom:

Beretningen for Børne-og Ungdomsudvalget for sæsonen 2019-2020 bliver af gode grunde præget af den situation, som alle danskere har befundet sig i hele forårssæsonen, nemlig Covid-19.
Efter udmeldinger fra myndighederne og DBU, udarbejdede Steffen Buck-Hansen Corona retningslinjer for hele klubben, og bortset fra at forsamlingsforbuddet er blevet ændret således at der må spilles kampe, er det stort set de samme retningslinjer, der stadig er gældende

I udvalget er der blevet arbejdet henimod en bedre struktur på møderne samt en mere målrettet linje med de informationer der udsendes til trænere og ledere. Det første der blev færdigt var et årshjul, som der arbejdes efter på alle møder. Årshjulet er lagt ind på hjemmesiden, så alle kan se hvad der arbejdes efter. Det næste der blev arbejdet med, var et Nyhedsbrev til alle trænere og ledere med info om turneringer, træningsplaner, trænermøder, trænerkurser, mødedatoer for trænere og ledere samt en del andre informationer.
Nyhedsbrevet er blevet taget godt imod.
Fodboldskolen blev afholdt i uge 32 2019 i DBU Regi med over 200 deltagere. Ud fra erfaringerne fra denne fodboldskole blev det besluttet, at Odder IGF Fodbold i 2020 ville prøve at afholde sin egen fodboldskole og dermed lave sin egen profil for en fodboldskole.
Og vi kan roligt fastslå af Fodboldskolen 2020 blev en så stor succes, at vi som tidligere nævnt prøver igen i 2021.
I forbindelse med afvikling af Pigeraketten i maj 2019 er det lykkedes at fastholde ca. 30 pigespillere i årgangen U9 til U11 og det er vi i klubben rigtig godt tilfredse med. Klubben følger op med en ny Pigeraket den 12. september 2020 og det bliver spændende om vi i klubben kan tiltrække endnu flere spillere i årgangene U6 til U11.
I efteråret 2019 blev der afholdt et infomøde med klubbens trænere og ledere i ungdomsafdelingen. I denne forbindelse blev uddelt pokaler til trænere/ledere/hold for en god præstation i sæsonen 2018/2019. Som et ekstra krydderi havde klubben inviteret cheftræner David Nielsen, AGF og han fortalte inspirerende om sin tid som træner i AGF. Han uddybede at en klub som Odder (samarbejdsklub med AGF) skulle kræve mere af AGF for at det giver mening at være samarbejdsklub.
For at klubben kan fastholde spillere i klubben, er det vigtigt at der i ungdomsudvalget arbejdes målrettet for at spotte unge mulige trænere og give dem en uddannelse, således klubben kan fastholde ALLE vore spillere. Det skal være interessant at være træner i Odder IGF Fodbold.
Klubben har indkøbt 2 Veo-kameraer til anvendelse i senior og ungdomsafdelingen og kameraerne er taget godt imod – alle skal dog lige lære at anvende kameraerne, således at spillerne kan lære af de situationer, der opstår under træning eller kamp.
Når de enkelte hold eller årgange har deltaget i stævner i Danmark eller udlandet, har der manglet en info om hvad der skulle foretages, for at alle detaljer kom med. Derfor har Jens Spanfelt udarbejdet en vejledning for deltagelse i stævner hjemme som i udlandet, og denne vil også blive lagt på hjemmesiden.
Med de mange medlemmer som klubben har, er det vigtigt at alle er opmærksomme på, at der er ryddet ordentligt op i boldrum og benyttelse af tøjet. Derfor er der udnævnt årgange som har ansvaret for at der er ryddet op, - og dette initiativfungerer rigtig godt efter hensigten .

Sportsudvalget og Senior:
Sæsonen 2019-2020 har været, ligesom hos klubbens øvrige afdelinger og tillidsposter, et arbejdsomt år. Der har været mange her og nu opgaver, som eksempelvis da vores trænerteam i DS, Michele Demontis og Mark Hellerup meddelte, at de ønskede at stoppe ved udgangen af 2019 som trænere. Tiltrækning af trænere på senior og ungdomsniveau til Odder har desværre vist sig at være langt sværere og langt mere tidskrævende end først antaget.
Det har betydet en benhård prioritering af både ressourcerne og økonomi i forhold til antallet af opgaver, som vi i udvalget har kunnet løse. Vores første opgave har været at fastholde vore egne ungdomsspillere i klubben, når de overgår til seniorfodbold. Denne proces er meget vigtig og nødvendig. Det vil tage tid, da vi i Odder IGF Fodbold ønsker at skabe ”Byens Hold” med så mange som mulige af klubbens ”egne unge spillere” på holdet. Hertil skal holdet forsat krydres med nogle rutinerede dygtige spillere udefra, som kan støtte og bidrage til at udvikle vore unge spillere, således vi kan have et slagkraftigt hold, men samtidig plads til udvikling.
Samtidig er vi i den fantastiske situation, at vores 2. hold nu ligger i Jyllandsserien, hvilket er resultatet af det gode arbejde, der er lavet i ungdomsafdelingen. Dette betyder at de spillere, som skal bruge lidt længere tid til at blive klar til 1. holds fodbold, har et godt niveau at udvikle sig på. Det er ikke mange klubber, som kan tilbyde denne mulighed, og det er vigtigt at vi fastholder dette fremover. Samtidig skal der forsat være fokus på vores 3. hold i serie 3 som et tilbud til de næstbedste spillere. Vi kan i skrivende stund se, at der er kommet langt flere spillere af egen avl i både DS- og JS-truppen, så vi er kommet et godt stykke af vejen, men er ikke i mål endnu.
Det sportslige udvalg har i årets løb blandt andet skaffet skabe til hele Børneafdelingen i Pumpehuset og fået sponsoreret lægetasker til alle hold i både ungdom- og seniorafdelingen samt skaffet nye sponsorer til indkøb af VEO-kameraer, hvor vi kan optage alle kampe til læring og til brug for alle klubbens hold.

I øjeblikket er fokus i det sportslige udvalg rettet mod, hvordan vi kan skabe et endnu bedre fodboldmiljø for alle vore spillere og trænere i samarbejde med klubbens Børne- og Ungdomsafdeling. Der er tale om et større projekt, som både omhandler udvikling og tiltrækning af trænere, rekruttering af flere unge trænere samt skabe flere træningstilbud til klubbens spillere på alle niveauer i Børne- og Ungdomsafdelingen. Det vil sige både på breddeniveau og ”semi-elite” niveau.
Det er målet med projektet at gøre Odder IGF Fodbold til en endnu mere attraktiv klub at være trænere og ikke mindst spillere i.
Sideløbende med ovenstående vil vi også i det sportslige udvalg undersøge, hvordan vi kan udvikle og forbedre vort tilbud til Pige- og Damefodbolden i Odder IGF Fodbold.
Der er nok at tage fat på, og vi håber derfor også på, at vi kan præsentere flere personer til det sportslige udvalg i den kommende tid.
Det er ikke gået ubemærket hen, at der i Odder IGF Fodbold satses på udvikling i alle årgange, og vi får henvendelse fra dygtige folk, som gerne vil være en del af Odder IGF Fodbold i fremtiden.
Vi ser lyst på fremtiden, da der også fra erhvervslivet gives udtryk for, at man gerne vil støtte den sportslige retning, som vi er i gang med.
Som tidligere nævnt er det også rigtigt positivt, at klubben igen er på banen med et 11-mands kvindehold efter en årrække, hvor der enten kun har været et 7-mands hold eller slet ingen hold.
Udover klubbens DS-hold, JS-hold og S3-hold, har vi også et S5 samt to Herresenior7-mands hold, hvilket faktisk betyder, at vi øjeblikket har en rigtig stor seniorafdeling, som vi selvfølgelig skal glæde os over.
Derudover har klubben stadig tre hold i Old-boys og der er netop opstartet et hold for Old-Girls – så nu har vi hold i alle årgange.


ODDER IGF FODBOLD – AFSLUTNING:
Som det fremgår flere steder i beretningen, så står Odder IGF Fodbold til stadighed overfor flere og store udfordringer i fremtiden. Men med henvisning til bl.a. klubbens Visionsplan hvor en opdatering er på vej og den kommende Frivillighedsstrategi, så er der i bestyrelsen en stor tro på en fortsat udvikling af Odder IGF Fodbold i årene fremover.
Men der er også et konstant behov for, at vi står sammen - For sammenhold er det bedste hold -
herunder at vi bliver i stand til at rekruttere endnu flere frivillige samt om muligt at generere flere indtægter, da det er et must, at klubbens gæld nedbringes.
Vi har heldigvis stadig en rigtig god opbakning fra kommunens erhvervsliv, Odder Kommune og øvrige samarbejdspartnere samt ikke mindst klubbens mange medlemmer, hvilket er væsentlige faktorer, hvis vi skal lykkes med at indfri fremtidens udfordringer
Sluttelig vil jeg endnu engang takke alle medlemmer, trænere, ledere, personer, samarbejdspartnere, sponsorer – ja alle, der yder indsats for og i Odder IGF Fodbold - TAK.

Formand Peter Lindberg Christensen.