Menu

Beretning

Formandens Beretning 2021

Som sagt indledningsvis vil jeg på vegne af Odder IGF Fodbold gerne byde alle fremmødte – Velkommen til Odder IGF Fodbolds generalforsamling 2021.
Helt i tråd med tidligere generalforsamlinger, vil jeg starte med at takke alle vore frivillige ledere for indsatsen i sæsonen 2020-2021. Klubbens store korps af frivillige ledere er en af de vigtige grundpiller, som klubben bæres på, - og en stor medvirkende årsag til, at vi har en så velfungerende klub, som vi har.

Hædersbevisninger:
Normalt indleder vi generalforsamlingen med at oplyse om, hvem der har modtaget klubbens hædersbevisninger; men sæsonen 2020-2021 har som sæsonen 2019-2020 desværre været præget af corona-situationen. Derfor har bestyrelsen valgt at slå disse to sæsoner sammen og uddele klubbens hædersbevisninger ved et klubarrangement her i slutningen af sæsonen 2021.

Efter disse indledende bemærkninger vil jeg nu gå videre med beretningerne fra de enkelte udvalg.

ODDER IGF FODBOLD

Frivillighed:
Et emne som klubundersøgelsen Players First tilbage i 2020 afstedkom, var behovet for en formulering af en Frivillighedsstrategi. Vi havde egentlig håbet, at vi kunne have haft den færdig her til generalforsamlingen 2021; men grundet mange andre projekter i klubregi mangler vi lige det sidste.

Med henvisning til den vedtagne proces er status således:
- Vi har fået beskrevet samtlige opgaver og funktioner i klubben
- Vi har (næsten) fået udarbejdet årshjul for samtlige udvalg i klubben – vi mangler et par stykker
- Formulering af klubbens Frivillighedsstrategi er klar i udkast; men den mangler lige den sidste runde. Her har Jens Spanfelt og undertegnede påtaget sig opgaven at få den endelig formuleret.
Ved at gennemføre ovennævnte proces, håber bestyrelsen meget på, at de enkelte opgaver og funktioner i klubben kan lægges ud på flere personer samtidig med at det gerne skulle blive nemmere at rekruttere nye personer til klubben, som kunne være interesseret i at yde et stykke frivilligt arbejde i Odder IGF Fodbold.
Det bliver også en nødvendighed fremover, da der er frivillige i Odder IGF Fodbold, som i dag yder en kæmpestor indsats (og nok også lige i overkanten) – og vi skal passe meget på, at de ikke brænder ud, og ikke mindst at vi har nogen, som kan tage over

For Jens og undertegnede har det også været vigtigt, at Frivillighedsstrategien bliver synlig for alle i klubben, og målet er, at den får sin egen fane på klubbens hjemmeside.
Det er også vigtigt, at der kommer handling bag Frivillighedsstrategien, og derfor er det på sin vis også glædeligt, at der i klubbens budget for 2021-2022 er afsat og prioriteret økonomi til bl.a. Midtvejsfesten, som vender tilbage efter et par års pause.
Midtvejsfesten er lige præcis en af de muligheder, hvor vi som klub har mulighed for at anerkende vore frivillige og sige dem tak for deres indsats i Odder IGF Fodbold.

Covid19:
Jeg kan i min beretning ikke undgå at komme ind på Covid19, som desværre også i sæsonen 2020-2021 satte sit store præg på mulighederne for udøvelse af vores aktivitet.
Vi har hele tiden forsøgt at efterleve myndighedernes, DBU Jylland og DIF´s anbefalinger og retningslinjer, - og vi udarbejdede også klubbens egne nedskrevne Corona-retningslinjer for både spillere, trænere, ledere og koordinatorer.
Hvis jeg skal være ærlig, så er det min opfattelse, at hele klubben har håndteret den for os alle meget mærkelige situation på fornem vis.
I og med at fodboldens corona-regler er erstattet med generelle anbefalinger, og at de sektorspecifikke retningslinjer er ophævet fra den 1. september 2021 og er erstattet af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om smitteforebyggende adfærd mv., - så kan man vel godt sige, at vi er tilbage ved normale tilstande efter godt 1½ års coronatilstande.

Odder Kommune
Igen i år kan jeg sige, at Odder Kommune i 2021 gav Odder IGF Fodbold et markedsføringsbidrag på hele kr. 75.000,00, hvilket selvfølgelig er yderst positivt, og som vi påskønner.
Vi håber naturligvis, at der fremover stadig bliver plads til dette bidrag, selvom Odder Kommune har oplyst, at de efter kommunalvalget vil se og måske ændre på retningslinjerne for uddeling af markedsføringsbidraget til de 4 foreninger, som i dag modtager dette bidrag.
Efter min bedste overbevisning bidrager Odder IGF Fodbold fornemt til at markedsføre Odder Kommune – både som den store breddeklub vi er, samt som den semieliteklub vi også er – så vi må håbe, at Odder Kommune også fremover har samme opfattelse.

Rent tilskudsmæssigt ligger Odder Kommune dog stadig i den meget tunge ende, og efter at have siddet i Folkeoplysningsudvalget i 8 år, må jeg nok desværre konstatere, at der hverken er den politiske villighed eller de økonomiske ressourcer til at Odder Kommune som minimum kommer op på landsgennemsnittet.
Så fritids- og idrætsområdet bliver i fremtiden dermed stadig en stor udfordring for Odder Kommune.

Senest har Odder IGF Fodbold været i mediernes søgelys grundet, at vi af BUK-udvalget har fået eftergivet vores sidste rate på kr. 125.000 af den forudbetaling af vore tilskud fra Odder Kommune på kr. 625.000, som vi tilbage i 2017 fik efter vores mellemværende med SKAT.
Den gang var det en yderst kærkommen (læs nødvendig) hjælp til klubbens fortsatte eksistens, og som vi egentlig ikke kan påskønne nok.
BUK-udvalgets beslutning her og nu hjælper naturligvis på klubbens økonomi og på mulighederne for gennemførelse af klubbens mange nye initiativer, men vi skal stadig huske på, at klubben trods alt har bidraget med langt den største tilbagebetaling.

DBU Jylland
De enkelte turneringer for alle klubbens hold administreres af DBU Jylland eller DBU Jylland Region 3, hvor det er min opfattelse, at begge organisationer hele tiden bestræber sig på at yde den bedste service overfor klubberne. Begge organisationer har også været præget af Covid19 og den indflydelse, som det har fået på bl.a afvikling af turneringer mm., så det er min opfattelse, at de også påskønner, at vi er tilbage ved normale tilstande.

I november afvikles DBU Jylland Region 3´s årsmøde i Brædstrup, og her vil klubben lægge billet ind på, at blive kåret som "Årets fodboldklub", hvor ikke mindst klubbens seneste projekt "Talentcenter – Alle har talent" vil være en vigtig ingrediens i denne ansøgning.
Senere i januar 2022 afvikles DBU Jyllands delegeretmøde, hvor det nok konfirmeres, at DBU Jylland og DBU Fyn slås sammen og bliver til DBU Bredde Vest. Det får nok ikke den store betydning for Odder IGF Fodbold, da der allerede i dag foregår et stort samarbejde mellem DBU Fyn og DBU Jylland.

Spektrum Odder – Spektrum Park
Selvfølgelig har Spektrum Odder også været underlagt myndighedernes anbefalinger og retningslinjer i.f.m. Covid19, og ikke mindst fordi, at Spektrum Odder har fungeret som Test- og vaccinationscenter. Det har helt naturligt afstedkommet en del begrænsninger – bl.a. omkring vores brug af omklædningsrum samt øvrige faciliteter. Men det er min opfattelse, at begge parter under hele forløbet har udvist en stor samarbejdsvilje i bestræbelserne på at få det hele til at fungere, så jeg er også overbevist om, at også Spektrum Odder påskønner, at vi er tilbage ved normale tilstande.

Spektrum Odder besluttede i 2020 at flytte caféen ned på stueplan, og vi er overbeviste om, at dette tiltag både bliver til fordel for vore medlemmer men også for Spektrum Odder. På Spektrum Odder´s repræsentantskabsmøde den 14. september oplyste bestyrelsen for Spektrum Odder endvidere, at man vil forsøge at skabe endnu mere hyggelige rammer for socialt samvær i cafeén, så lad os håbe, at det kan være med til at puste lidt mere liv i cafeén, som det sociale samlingspunkt som cafeén bør være.

Jeg vil slutte af med at sige tak for rigtig godt samarbejde med Spektrum Odder – og håber naturligvis på et fortsat godt samarbejde fremover.

Kommunikation (Odder Fodbold Media):
Fodboldåret 2020/2021 blev kommunikativt specielt for Odder Fodbold Media. Vi har været midt i en Corona-tid, hvor regler, forordninger og protokol kunne skifte fra dag til dag og i højeste grad påvirkede nyhedsformidlingen.
Alligevel formåede vi at nå ud og få respons fra så mange fans og interesserede, at vi i maj måned 2021 rundede 2.400 faste følgere på Facebook. I dag har vi cirka 2.460 faste følgere på Facebook. Ligger man hertil følgere på vores hjemmeside, instagram og ”Live” på og fra stadions, er Odder Fodbold på rangstigen rigtig flot placeret i forhold til klubber, som vi kan sammenligne os med. Ser man på fordelingen af faste følgere er 69% mandlige, og hele 31% er kvindelige.

Live udsendelser & følgere fra hele verden: - Odder Fodbold Media forsøgte sig over en periode med LIVE udsendelser fra vores udekampe. I bedste TV-ånd var vi på stadions og leverede godkendt kvalitet af lyd, billede, kommentator og medkommentator.Da vi tirsdag den 25. maj 2021 sendte direkte fra Jysk Park mellem Silkeborg KFUM og Odder IGF, var godt 3.100 online i løbet af kampen. Her havde vi Henrik Gudmandsen med som med-kommentator. Det viser potentialet. Corona og samtidige udfordringer medførte, at vi ikke kunne få det rigtige audio/video udstyr hjem, så indtil videre er projektet lagt på hylden.

Odder IGF Fodbold har følgere fra hele verden: Fra de nordiske lande over for eksempel Tyskland, Polen Italien, Spanien og eksotiske steder som Afrika, Asien og Australien, følger interesserede ”De Blå” fra Odder. Vi ved, at en del af dem er tidligere Odder-borgere. Vores bedste resultat blev således godt 30.000 klik over en 90-dages periode. Det understreger, at Facebook er vores absolut mest udadvendte sociale medie og den korteste vej til interesserede.

På vores lokale stadion Spektrum Park har vi konstateret en pæn stigning i tilskuertallet. Det er stadig ikke godt nok. Men vi er på vej i den rigtige retning, og har samtidig oplevet en bedre stemning
På vores Facebook-side har vi fra ungdomsafdelingen haft en næsten 30%’s stigning i artikler. Det er rigtig flot, og bliver ivrigt fuldt af mange følgere med mange ”likes” til følge.

Det kommende år: - Det kommende år indbyder såvel internt som eksternt til mange nye tiltag på kommunikationsområdet. Odder IGF Fodbold har nu så mange følgere, at det kan give os unikke muligheder for at introducere digital markedsføring for vores nuværende og kommende sponsorer. Odder Fodbold Media får muligvis også tilført flere ressourcer til at udvikle værktøjer til strategi, nyhedsformidling og økonomi, hvilket ydermere vil styrke os.

På det sidste har nyhedsformidlingen omkring klubben ikke helt levet op til manges forventninger og ønsker. Derfor arbejdes derpå en strategiplan der skal styrke Odder Fodbold Media i skrift og tale. Vi glæder os meget til at præsentere planerne i det kommende år, og man er altid velkommen til at sende os forslag, ønsker og input til oigf-presse@sport.dk.

ØKONOMI

Generelt:
Som nævnt gentagne gange skal det ikke være nogen hemmelighed, at klubbens økonomi gennem de seneste år har fyldt rigtigt meget for klubbens bestyrelse. Vi kæmper stadig med eftervirkningerne fra vores mellemværende med SKAT og DBU, som betød at vi i 2016-2017 tilvejebragte en gæld på kr. 1,4 mill.
I den resultatopgørelse for 2020-2021 som klubbens kasserer senere fremlægger, så er bestyrelsen tilfredse med at kunne fremvise et overskud på omkring kr. 150.000, så vi får nedbragt vores negative egenkapital til omkring kr. 750.000.
At vi i en svær periode (Covid19 mm.) er i stand til at fremvise et så positivt resultat skyldes ikke mindst, at vi har været rigtig dygtige til at fundraise samt søge de respektive Corona-hjælpepuljer.

Det er stadig bestyrelsens klare mål over en forholdsvis kort årrække at få nedbragt klubbens negative egenkapital til kr. 0, så bestyrelsen indfrier sin egen pålagte opgave, at klubbens egenkapital nærmer sig den max. kassekredit, som vi stilles til rådighed fra Nordea/Odder Kommune.
Den kommunegaranti som Odder Kommune stiller til rådighed for Nordea nedskrives efter aftale hvert år med kr. 150.000, og det udfordrer klubbens likviditet. Det kan betyde, at vi i 2022 skal have en fornyet snak med Odder Kommune og Nordea, hvordan kommunegarantien fremover nedskrives.

Som tidligere nævnt har BUK-udvalget eftergivet den sidste rate på kr. 125.000 af den forudbetaling af vore tilskud fra Odder Kommune på kr. 625.000, som vi i 2017 modtog. I den forbindelse er der desværre rigtig mange, som fejlagtigt tror, at vi dermed er ovre vore økonomiske vanskeligheder. Det er desværre ikke helt korrekt, da klubben de næste 4 til 5 år hvert år stadig skal tilvejebringe et overskud på omkring kr. 150.000 for at være i mål. Så der er fortsat brug for en meget stram økonomi- og budgetstyring, så bestyrelsens mål om at tilvejebringe det nødvendige årlige overskud indfries.
Ikke mere omkring økonomi i denne omgang, da klubbens årsrapport for 2020-2021 og budgettet for 2021-2022 senere vil blive fremlagt af klubbens kasserer.

Sponsorudvalget:
Klubben nyder generelt en rigtig god opbakning fra alle vore sponsorer, selvom klubbens sponsorchef også må tilkendegive, at det kræver hårdt arbejde at nå sponsorbudgettet. Sponsorudvalget bidrager med 1/3 af klubbens samlede indtægter, hvilket faktisk er nødvendigt, hvis vi skal fastholde klubbens høje aktivitetsniveau samt den udvikling, som klubben har oplevet gennem de seneste år.

De udfordringer som klubben til stadighed står overfor, medfører også øgede krav til sponsorudvalget. Sammenholdt med de mange aktiviteter der foregår i klubben, samt ikke mindst de nye aktiviteter som er igangsat, - så er det nødvendigt, at sponsorudvalget til stadighed udvider sine aktiviteter, og gør klubben endnu mere interessant over for mulige nye sponsorer.
Der skulle derfor gerne komme nye indtægtsgivende tiltag fremover – så alle nye ideér/tiltag vil blive taget imod med kyshånd.

Sponsorudvalget kunne også godt bruge lidt flere ressourcer, så hvis der er nogen, som har mod på at yde en indsats i sponsorudvalget, så skal man bare henvende sig til klubbens sponsorchef Ove Frederiksen.
Afsluttende vil sponsorudvalget naturligvis gerne rette en STOR tak alle vore sponsorer for den store opbakning til Odder IGF Fodbold.

Aktivitetsudvalget:
Aktivitetsudvalget stod for gennemførelse af Odder Fodboldskole 2021 i uge 31, og det blev en bragende succes. 192 børn havde en forrygende uge, og vi har allerede besluttet, at vi gentager succesen i 2022.
Fodboldskolen bidrager også til klubbens økonomi med pænt overskud, hvilket ikke mindst skyldes Hesselund, som er hovedsponsor for Fodboldskolen, og som endnu en gang skal have en stor tak.

I 2020 forsøgte Aktivitetsudvalget sig med salg af juletræer. Det gav desværre kun et beskedent overskud vurderet i forhold til indsats. Men vi forsøger igen i 2021, da vi i 2020 lærte en del, og er overbeviste om, at det kan vi gøre bedre.

Byfesten 2021 blev desværre endnu en gang aflyst grundet Covid19; men skulle efter planerne vende tilbage i 2022.

Det er også rart at konstatere, at Aktivitetsudvalget er tilført nye ressourcer; men med tanke på at klubben fremover ønsker at iværksætte flere indtægtsgivende aktiviteter, er det nok nødvendigt, at endnu flere melder sig og vil bidrage med en indsats.
Afslutningsvis skal der naturligvis lyde en stor tak til alle dem, som hjælper til ved Aktivitetsudvalgets arrangementer.

MEDLEMMER

Bane- og Materiel
Klubben er inde i en rivende udvikling som kræver at materialer og andet udstyr følger med, således klubbens medlemmer har gode faciliteter. Det har betydet at klubbens budget for Bane og materiel er blevet en del overskredet, grundet behovet for udskiftning af gamle mål til nye letvægtsmål samt behovet for flere bolde. Behovet for udskiftning af mål er der stadig, men fremover vil klubben anvende Fundraising for at skaffe pengene.

Banernes stand er forskellig, og Fælles Drift og Service gør et stort arbejde for at banerne hele tiden er så optimale som muligt. Klubbens opvisningsbane er under stort pres, og klubbens kampfordeler laver et stort arbejde for alles tilfredsstillelse for brug af banen. Fælles Drift og Service vil i foråret 2022 installere nyt automatisk vandingsanlæg ved opvisningsbanen, som vil medvirke til, at banen undgår de store udsving i banens beskaffenhed.

Lysanlægget omkring banerne 4 og 5 (kunstgræsbanen) skal udskiftes, da det nuværende lysanlæg ikke lever op til de krav som stilles for at afvikle kampe. Der er udarbejdet et budgetoverslag for udskiftning; men med den udfordring, at der skal være en egenbetaling fra klubben på 20%, og disse penge har klubben ikke. Der foregår i øjeblikket forhandlinger med Spektrum Odder og Odder Kommune for at finde en løsning, da opgaven med at bringe lysanlægget i en nutidig stand skal løses så hurtigt som muligt.

Der er blevet ryddet kraftigt op i boldrum og Pumpehus, så det er nemt at finde materialerne og denne stil skal fastholdes fremover. Via sponsorater og Fundraising er det lykkes at opføre to toiletter i Pumpehuset til glæde for alle klubbens Børne- og Ungdomsspillere.

Turneringer:
Holdtilmeldinger til DBU Jylland samt planlægning af kampe er en af de vigtigste opgaver i løbet af sæsonen, - og det gælder både udendørs og indendørs.
Det er klubbens kampfordeler Ove Daugaard, der med hård og fast hånd sørger for det, og der skal igen lyde en stor tak til Ove for det fantastiske stykke arbejde, som Ove yder i klubben.
Karantæner og indberetninger ligger stadig på et ok niveau, og lever derfor fint op til klubbens visionsplan 2025 omkring Fairplay.

Uddannelse
Der har været afholdt DBU C1 kursus i september 2020 med 16 deltagere, hvor de 6 var eksterne, og kurset blev afviklet over én dag.
I maj 2021 blev DBU C2 kurset afviklet med 12 deltagere, hvor de 5 var eksterne, blandt andet fra Gylling Boldklub. Her blev kurset afviklet over to dage.
Fokus har været aspekter ved at træne U10-12 drenge/piger, og instruktøren på begge kurser var Alexander Flattum fra DBU Jylland.
Til begge C-kurser var det en flok af gode spillere fra U9-U13 drenge/piger, der var medier.
Én af trænerne i "Alle har talent" deltog før sommerferien i et B1 kursus afviklet over to weekender hos DBU Jylland i Tilst.

Børn og Ungdom:

Der er faste omdrejningspunkter for børne- og ungdomsudvalgets arbejde. Årshjulets opgaver månedsvis er målstolperne, og nettet bindes via et miks mellem mail, klubbens hjemmeside, ”ungdomstrænere” på Facebook og DBUs kampklar.
Udvalget blev i løbet af 2020-21 reorganiseret, således det består af Søren Giørtz, Steffen Buck-Hansen, Svend Erik Nielsen, Trine Lindquist og Jens Spanfelt, og udvalget mødes ca. 10 gange om året.

Der er omkring 60 trænere/holdledere knyttet til pige-og drengeholdene fra U6-U17 (årgang 2017-2005). Hertil kommer klubfolk, der binder hverdagen sammen ift. afviklingen af træning og kampe. Målgruppen i disse årgange er på omkring 400 spillere.
For at binde trænerflokken sammen afholdes der 2-3 årlige trænermøder. Det sidste år har der grundet virus kun været holdt ét trænermøde + et digitalt inklusiv goodieback til alle deltagende.
Det overordnede mål har været en større sammenhængskraft, - det vil sige øget fællesskab i klubben. Fokus naturligt i forhold til den fodboldmæssige udvikling samt projektet ”Alle har talent” og sociale aktiviteter, der virker på tværs af årgangene.

En hård modspiller har været Covid19. Klubben har, via afstand, håndsprit, omklædning hjemmefra plus to centrale personer, der har samlet kommunikationen, og kommet med anbefalinger til trænere, forældre og spillere, gjort det bedst mulige det seneste fodboldår – med god forståelse og opbakning fra involverede.
Centrifugalkraften ved denne virus er hurtig og bred, således der skal handles hurtigt. DBUs anbefalinger er rettesnoren, også selvom disse kan differentiere fra eks. politikken på kommunens skoler. Sikkert er, at der stadig kan dukke nye varianter frem, som klubben må tage stilling til. Fakta er dog, at klubben aldrig kan indtage en kontrollerende rolle, - den ligger hos den enkelte familie.
Klubben tilbød blandt andet under nedlukningen fodbold aktivitetsdage for Parkvejens 7. klasser, og postløb via mobilen på Spektrum.

Rekrutteringen af spillere har flere ansigter. I årets løb har der været afholdt to af DBUs Pigeraketter med fin tilslutning. Her er målet at der kommer flere aktive piger i alderen 6-11 år, og det er lykkedes. Ligeledes har der været fokus på at rekruttere flere assistenttrænere til de yngste hold. Det har været muligt, bl.a.via DBUs C1 og C2 kurser afholdt i efteråret og foråret.

I juni måned modtog U15-16 pigerne sammen med deres trænere Thomas Bojlesen og Peter Søndergaard, Odder Kommunes idrætspris - en fin anerkendelse for god træning og imponerende resultater.

Fodboldskolen i uge 31 blev flot gennemført med 192 spillere og 24 trænere. Dygtige arrangører, gode sponsorer og ivrige spillere betød mange fodboldoplevelser, og et pænt overskud til aktiviteter fremad i klubben.

Sluttelig kort omtale af projektet ”Alle har talent”.
Foråret har været anvendt til benarbejde med beskrivelsen og visionen. Medlemmet er i centrum, og værdiskabelsen sker via oplevelser og sammenhold for alle, - for livet. Dette gælder for alle børne- og ungdomsspillere med målet at rekruttere og fastholde mange forskelligartede spillere, at øge antallet af pige- og drenge spillere via udviklingen af fodboldtilbuddet med kvalitet, uanset spillerens niveau.
Projektet rulles ud her fra september 2021.

Sportsudvalget og Senior:
Efter generalforsamlingen i 2020, hvor der kom flere og nye medlemmer i bestyrelsen, trådte det nye bestyrelsesmedlem Michael Nielsen ind i Sportsudvalget og kort herefter fik vi også Steffen Buck-Hansen med i udvalget. Det har betydet en klar forstærkning af Sportsudvalget, hvor vi nu har opdelt det daglige arbejde i 2 grupper: Børn og Ungdom: Peter Lund Christensen, Svend Erik Nielsen og Steffen Buck-Hansen.
Senior og U19: Frank Pedersen og Michael Nielsen.

Vi er lykkedes med at gøre processen med eget Talentcenter til virkelighed med en god og dygtig organisation, herunder ansættelse af Sebastian Kattrup som Talentcenterchef, og hvor Peter og Steffen er de 2 organisatoriske ledere. Talentcenteret er blevet til efter en kæmpestor indsats af Peter og Steffen og vil rigtig tage form i løbet af efteråret 2021. Økonomisk er det lykkedes ved hjælp fra Kvickly som har støttet tilblivelsen med et bidrag på hele kr. 100.000.
Vores Talentcenter – "Alle har talent" har også ansat en Ungdomsudviklingstræner, og den næste leder vi søger efter, er en Børneudviklingstræner, hvilket forsøges løst så hurtig som muligt.
Lige nu er der ekstra træningstilbud for piger og drenge hhv. U10 – U12 og U13 – U15.
Arbejdet med denne spændende udvikling skal ikke på nogen måde forceres, men vi skal implementere tingene i en takt, hvor alle vore trænere/ledere finder det muligt. Så der fortsættes med visioner, procesbeskrivelser samt læringsmål i de forskellige årgange.
Lige nu har vi brug for en ekstraordinær indsats for at rekruttere flere trænere, så vi kan gennemføre vore planer. ALLE må gerne tænke over, om I kender nogle, som har lyst til at være træner i Odder IGF Fodbold Børne- og Ungdomsafdeling.

I samme forbindelse er Sportsudvalget, efter at aftalen med AGF som samarbejdsklub, var udløbet i starten af 2021, blevet kontaktet af AC Horsens, der gerne ville have os som samarbejdsklub.
Vi havde en rigtig god dialog med både AGF og AC Horsens, og efter at have forelagt de 2 klubber vores ønsker til samarbejde og deres respektive respons herpå, - er valget faldet på AC Horsens.
Peter og Steffen er i fuld gang med at udmønte en plan sammen med AC Horsens, hvor der er lavet en beskrivelse af aktiviteter for både trænere og spillere først fra U7 – U11.
AC Horsens trænere kommer og laver en træningssession for hver årgang af flere omgange, hvor vore trænere kan evaluere med disse trænerne, hvad vi gerne vil arbejde med.

I seniorafdelingen arbejder vi fortsat med en ændring, hvor enkelte spilleraftaler bibeholder leasingbiler, så vi kan få vore spillere fragtet til træning, da en række af vore unge spillere bor i Aarhus, hvor de studerer. Vore økonomiske tiltag går udelukkende på kollektive goder som fysioterapi, massage og forebyggelse af skader, samt fælles spisninger og andre små goder.
Sportsligt har vi stor fremgang i medlemmer, hvilket skyldes at alle de U19 spillere, som er rykket op i 2019, 2020 og 2021, stort set er fortsat som seniorspillere. Vi har derfor nu 6 Herresenior turneringshold + et Herresenior 7-mands hold, hvor der er muligheder for at spille så højt som muligt, og samtidig at der også er mulighed for fodbold med kammeratskab og socialt samvær som drivkraften.

Sidst men bestemt ikke mindst en omtale af de gode resultater i Pige- og Damefodbold. Vores U16 Piger har gjort det godt, men måtte desværre melde afbud på grund af Covid19 og konfirmationer til kampene om det jyske mesterskab. De unge seniorpiger rykkede flot op i Serie 1, og opstart af Old girls går så godt, at de er blevet tilmeldt turnering, og samtidig træner 1 gang om ugen. På det seneste er det også lykkedes at tiltrække yderligere et par trænere hos pigerne.
Derudover har klubben stadig tre hold i Old-boys, som fortsat nyder det sociale samvær og legen med bolden.


ODDER IGF FODBOLD – AFSLUTNING:
Som de fleste nok er klar over, bliver denne beretning min sidste beretning som formand for Odder IGF Fodbold, og det er vel derfor på sin plads, at jeg tillader mig at skue lidt ind i fremtiden.
På trods af at klubben stadig kæmper med at få vores egenkapital på ret køl, og der er et fortsat behov for, at vi
bliver i stand til at rekruttere endnu flere frivillige, - så ser jeg alligevel med fortrøstning på fremtiden for Odder IGF Fodbold.

Med henvisning til den netop offentliggjorte Visionsplan 2025, vores Talentcenter "Alle har et talent", vores snarlige Frivillighedsstrategi samt samarbejdsaftalen med AC Horsens, er det min opfattelse, at vi har rammerne for at kunne indfri fremtidens udfordringer.

Dette sammenholdt med at vi stadig har en rigtig god opbakning fra kommunens erhvervsliv, Odder Kommune og øvrige samarbejdspartnere samt ikke mindst klubbens mange medlemmer, så har jeg en stærk tro på fremtiden for Odder IGF Fodbold.

Jeg er på det seneste ofte blevet spurgt om, hvad den største glæde har været ved at være formand for Odder IGF Fodbold i så mange år. Når jeg kigger tilbage, så har en af de største glæder utvivlsomt været at få lov til at arbejde sammen med så mange frivillige - det gælder både trænere og ledere - som har lagt og lægger så megen ildhu og engagement i klubben. Denne uvurderlige indsats er også den primære årsag til, - som også sagt indledningsvis, at vi har en så velfungerende klub, som vi har, - og er i stand til at give så mange mennesker – børn, unge og voksne – mange gode oplevelser.

Derfor vil jeg sluttelig endnu engang takke alle medlemmer, trænere, ledere, personer, samarbejdspartnere, sponsorer – ja alle, der yder indsats for og i Odder IGF Fodbold – TAK – og lad os alle værne om den klub, som betyder så meget for så mange.

Formand Peter Lindberg Christensen.