Menu

Beretning

Formandens Beretning 2019

Som sagt indledningsvis vil jeg på vegne af Odder IGF Fodbold gerne byde alle fremmødte – Velkommen til Odder IGF Fodbolds generalforsamling 2019.

Helt i tråd med tidligere generalforsamlinger, vil jeg starte med at takke alle vore frivillige ledere for indsatsen i sæsonen 2018-2019. Klubbens store korps af frivillige ledere er en af de vigtige grundpiller, som klubben bæres på, - og en stor medvirkende årsag til, at vi har en så velfungerende klub, som vi har.

Hædersbevisninger:

Klubbens pokaler for 2018-2019 som er:

  • Torkild Hermansens Mindepokal
  • Årets Leder
  • Årets Træner – Piger                                                         
  • Årets Sportspræstation – Piger
  • Årets Træner – Drenge
  • Årets Sportspræstation – Drenge

vil blive uddelt her i løbet af efteråret 2019 i forbindelse med et klubarrangement.

Alle pokaler og hædersbevisninger er yderst velfortjente – og samtidig et stort cadeau til hele klubben for det utrættelige og store arbejde, der år efter år ydes i Odder IGF Fodbold.

Mindeord:

Som næsten alle er bekendt med, så afgik klubbens æresmedlem Bent Villumsen ved døden efter mange års stædig kamp mod sygdom. Bent var et fantastisk aktiv i klubben i utrolig mange år, så det var også en stor ære, at vi den 10. maj i 2018 kunne udnævne Bent som det kun tredje ”Æresmedlem i Odder IGF Fodbold”, - som en yderst fortjent tak og anerkendelse af den kæmpestore indsats, som Bent gennem 42 år ydede i klubben.

Bent var en stor inspirationskilde for mange, hvor han med sin finurlige humor altid formåede at få løst både store og små problemer.

Selvom Bent i hans sidste år kæmpede mod en svær sygdom, så formåede han helt til slut at bevare et utroligt stort livsmod og tro på livet, som fortjener den allerstørste ære og respekt.

Æret været Bent Villumsen´s minde.

 

Efter disse indledende bemærkninger vil jeg nu gå videre med beretningerne fra de enkelte udvalg.

 

ODDER IGF FODBOLD

Frivillighed og generationsskifte:

Da jeg i 1992 sagde ja til at blive formand for Odder IGF Fodbold, lå det mig stærkt på sinde at få samlet et godt hold (her skal læses bestyrelse). Sagt i al beskedenhed synes jeg faktisk, at det lykkedes, når jeg tænker tilbage på personer som Bent Villumsen, Ken Skovby, Ove Frederiksen, Gitte og Poul Thomsen, min egen tvillingbror Lasse, som har været frivillige personer, der alle har ydet et kæmpestort stykke frivilligt arbejde på tværs i klubben.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at klubben gennem rigtig mange år har nydt godt af førnævnte personers frivillige arbejde i klubben, hvilket har givet en enorm kontinuitet, og som udadtil har bevirket, at vi fremstår som en velfungerende klub, og samtidig er vokset til en stor klub.

I historiens interesse kan jeg nævne, at vi 1992 var 340 medlemmer og havde en omsætning på omkring 1 mill. kr. – i dag er vi vokset til at være omkring 900 medlemmer (vi har faktisk været over 1000 medlemmer) samt have en omsætning på omkring 3 mill. kr.

Men vi må også være ærlige og sige, at tiden for et generationsskifte for mange af vore nuværende frivillige ledere nærmer sig. Af førnævnte personer er der desværre kun Ove Frederiksen og undertegnede tilbage, når dagens generalforsamling er overstået, da de øvrige personer har valgt at stoppe

Svend Erik Nielsen har samtidig meddelt, at han kun tager et år ad gangen som ungdomsformand, og for mit eget vedkommende nærmer tiden sig også, da jeg også har valgt kun at sige ja til et år ad gangen – og hvis der i løbet af 2019-2020 kan findes en ny formand, vil jeg med glæde overlade rorpinden til vedkommende.

Heldigvis er der da også kommet nye kræfter til i bestyrelsen, såsom Karenlise Brink, Svend Erik Nielsen og Martin Mikkelsen, der alle trækker et stort læs; men et kommende generationsskifte i klubben er et aktuelt emne, som bestyrelsen bliver nødt til at sætte på dagsordenen i den kommende periode, så vi ikke lige pludselig står i en for alle parter uoverskuelig situation.

Bestyrelsen har sådan set opstartet arbejdet, da vi er gået i gang med at udforme en Frivillighedsstrategi, som gerne skulle være færdig inden udgangen af  2019

I og med at det samtidig har været nødvendigt at finde nye personer til en række funktioner i klubben, har bestyrelsen også bestemt sig for, at der skal udarbejdes funktionsbeskrivelser på samtlige funktioner i klubben – lige fra formand til kasserer, materielformand, kontingentadministrator og holdleder osv.

Samtidig skal der udarbejdes årshjul for de enkelte udvalg, så man får et visuelt overblik over, hvornår opgaverne i de enkelte udvalg ligger

Ved at gennemføre denne proces, håber bestyrelsen meget på, at de enkelte funktioner i klubben kan lægges ud på flere personer samtidig med at der gerne skulle blive nemmere at rekruttere nye personer til klubben, som kunne være interesseret i at yde et stykke frivilligt arbejde.

Det er en nødvendig proces, og det er bestyrelsens håb at vi kan finde opbakning til både processen men også til den fremtidige rekruttering blandt klubbens mange medlemmer.

 

Kommunikation:

For Odder IGF Fodbold Kommunikation blev det et forholdsvis godt år, da vores målsætning med at informere, kommunikere og skabe interesse for vores fodboldafdeling lykkedes tilfredsstillende.
Vores medier som Facebook, vores hjemmeside og Instagram blev rigtig godt besøgt, og vi fik tilmed gode tilbagemeldinger.
Vi valgte i året at bruge vores hjemmeside som den fundamentale kilde til information omkring klubbens kontakter og nyheder, mens Facebooksiden blev et flydende nyhedsmedie med nyheder, fodboldmagasiner, kampreferater og ”live” reportager. Instagram blev ligeledes søsat.
Med 276 nye opslag blev vi eksponeret i højeste mulige grad og gik fra cirka 1.200 følgere i 2018 til nu pr 19.september, 2.102 daglige følgere. Det er en stigning på 43%, men som desværre også er faldende efter nedrykningen fra 2.division.
Over 72% læste eller så  vores nyheder og fodboldmagasiner fra først til sidst, hvilket er meget tilfredsstillende. Især vores fodboldmagasin ”Mandagsredaktionen” fik en meget flot modtagelse.
Vi var samtidig den sjette mest fulgte site af samtlige 24 hold i 2.division.

Flere af vores nyheder blev set af mere end 4.000 mennesker. I øvrigt en oplagt mulighed for at eksponere klubben i samarbejde med vore sponsorer. Vi har dags dato et gennemsnit på godt 1.400 pr indslag.
Vores rekord er stadig dagen hvor Bent Villumsen blev kåret som æresmedlem her på stadion. Godt 14.000 var inde og følge med på vores facebooksite.

Vi har aktivt medvirket og søsat events som ”Blue Star Dagen”, ”Opgradering af tribune”, ”Wall of Fame i Spektrum”, - vi håber at bidrage med flere synlige tiltag i året der følger.

Men, - vi har udfordringer på tid, teknik og mandskab, da vi vil gerne gøre det endnu bedre.
Vi har til tider måttet gå på kompromis med fodboldmagasiner og ”live” indslag på stadion for såvel børn og voksne. Vi håber derfor at blive tilført 1-3 personer som f.eks fotograf og studievært, der kan medvirke til at løfte vores produktion og kvalitet.

Odder IGF Fodbold vil det kommende år forsøge at være eksponent for at samle klubben i en højere grad, hvor vi ikke skal aflyse rigtig gode aktiviteter som f.eks foredrag med Morten Bruun og senest en spændende informationsaften med omkring fodboldskader, kost og ernæring m.v.

Bruger vi Odder IGF Fodbold Kommunikation internt på en ekstrovert måde, vil Odder IGF Fodbold Kommunikation være et aktivt led i at samle klubben, skabe indtægtsmuligheder, og i det hele taget fremadrettet være en ”Fredericia Banegård” for alle aktiviteter hos Odder IGF Fodbold.

 

Odder Kommune

Omkring vores samarbejde med Odder Kommune kan jeg sige, at Odder Kommune igen i 2019 gav Odder IGF Fodbold et markedsføringsbidrag på hele kr. 75.000,00, hvilket selvfølgelig er yderst positivt, og som vi naturligvis værdsætter.

Vi forstår måske ikke altid helt den forskel, som der er mellem de forskellige foreningers markedsføringsbidrag fra Odder Kommune; men det er nok en snak som må tages i et andet forum

Vi håber naturligvis, at på trods af eventuelle behov for besparelser i det kommunale budget, at der stadig bliver plads til dette bidrag, da Odder IGF Fodbold efter min bedste overbevisning bidrager fornemt til at markedsføre Odder Kommune – både som den store breddeklub vi er, samt som den semieliteklub vi også er.

Rent tilskudsmæssigt ligger Odder Kommune stadig i den meget tunge ende, så det nære mål må være, at budgettet for Folkeoplysningsudvalget forøges, så Odder Kommune som minimum kommer op på landsgennemsnittet.

Til sammenligning kan jeg oplyse, at en fodboldklub beliggende i Aarhus kommune med et ca. tilsvarende antal medlemmer som vores modtager omkring kr. 600.000 om året i aktivitetstilskud (medlemstilskud), hvor vi om året modtager omkring kr. 75.000 – unægtelig lidt af en forskel.

Vi er også utrolig glade for Odder kommunes tilsagn om at stille en kommunegaranti for klubbens kassekredit hos Nordea Odder. For vi må også være ærlige at sige – et nødvendigt tilsagn, da vi ellers havde svært ved at overskue konsekvenserne ved et eventuelt nej.

Overordnet set har Odder IGF Fodbold gode faciliteter, ikke mindst efter at vi fik vores kunstgræsbane for flere år siden – en bane som vi i dag slet ikke kan undvære set i forhold til den udvikling, som klubben har oplevet.

Det er også klart for alle, at næste step bliver, at vi skal have en kunstgræsbane nr. 2, og her bliver Odder Kommune igen en vigtig samarbejdspartner, når dette store ønske skal indfries.

På fritids- og idrætsområdet bliver fremtiden dermed også en stor udfordring for Odder Kommune, men vi har da en tro på, at klubbens gode samarbejde med Odder Kommune også vil fortsætte i årene fremover.

 

DBU Jylland - Divisionsforeningen

Som nævnt mange gange har vi et yderst velfungerende samarbejde med DBU Jylland / DBU Jylland Region 3, et samarbejde der naturligvis går begge veje.

Senest har vi været inviteret til klubmøde i Vejle, hvor Region 3´s nye klubrådgiver blev præsenteret. Vi har også sagt ja til at afholde et arrangement omkring Frivillighed her i Spektrum Odder den 22. oktober. Sluttelig er vi også inviteret til kommunemøde med deltagelse Odder Kommune, DBU Jylland Region 3 og Odder IGF Fodbold den 29. oktober på Odder rådhus – så ja vi har et tæt samarbejde med DBU Jylland.

De enkelte turneringer for alle klubbens hold administreres tillige af DBU Jylland eller DBU Jylland Region 3, og da begge organisationer hele tiden bestræber sig på at forbedre deres service overfor klubberne, - så jeg er overbevist om, at det gode samarbejde som vi har med DBU Jylland / DBU Jylland Region 3 også vil fortsætte i tiden fremover.

I og med at vi har mistet vores status som divisionsklub, har vi p.t. ikke noget samarbejde med Divisionsforeningen; men i de 6 sæsoner hvor vi spillede i 2. division havde vi et yderst godt samarbejde med Divisionsforeningen.

 

Spektrum Odder – Spektrum Park

Uden at fornærme nogen så tør jeg godt sige, at Spektrum Odder gennem de seneste par år har været en del udfordret på deres personaleområde, hvilket også har smittet af på vores samarbejde.

Men til Spektrum Odder´s ros skal siges, at med den nye organisation, som vi er blevet præsenteret for, og den samarbejdsvilje, som der er blevet lagt for dagen, har vi kun lutter lovord at sige omkring samarbejdet med Spektrum Odder.

Det er også enormt glædeligt at konstatere, at Spektrum Odder langt om længe har flyttet caféen ned på stueplan. Vi er overbeviste om, at dette tiltag både bliver til fordel for vore medlemmer men også for Spektrum Odder.

Så jeg vil slutte af med at sige tak for rigtig godt samarbejde med Spektrum Odder – og håber naturligvis på et fortsat godt samarbejde fremover.

  

ØKONOMI

Generelt:

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at klubbens økonomi gennem de seneste par år har fyldt rigtigt meget for klubbens bestyrelse. Vi kæmper stadig med eftervirkningerne fra vores mellemværende med SKAT og DBU, som betød at vi i 2016-2017 tilvejebragte en gæld på 1,4 mill. kr.. Det er desværre kun lykkedes os i perioden 2017-2018 og 2018-2019 at nedbringe denne gæld til omkring kr. 1.050.000.

Derfor er bestyrelsen egentlig også rigtig ærgerlige over, at vi for sæsonen 2018-2019 kun kommer ud med et resultat i balance. Resultatet er ikke tilfredsstillende, da vi gerne hvert år i en årrække skal tilvejebringe et overskud på omkring kr. 200.000, så det manglende overskud for sæsonen 2018-2019 skal desværre hentes ind i de næste par år.

Som sagt er resultatet ikke helt tilfredsstillende; men som der trods alt er flere forklaringer på. Jeg vil tillade mig at sige, at klubbens omkostninger har vi i det store hele rigtig godt styr på. Der hvor vi ikke er lykkedes i 2018-2019, er omkring klubbens indtægter, hvor jeg vil nævne et par eksempler.

Vi har af en eller grund har fået færre kontingentindtægter i Ungdom på omkring kr. 100.000 samtidig med et samlet mindre tilskud fra Divisionsforeningen ligeledes på omkring kr. 100.000.

Klubbens gæld betyder også, at der igennem hele regnskabsperioden og desværre også i de kommende har og bliver trukket store veksler på vores likviditet. Et emne som faktisk bliver behandlet på hver eneste bestyrelsesmøde.

Det er bestyrelsens klare mål over en forholdsvis kort årrække at få nedbragt klubbens gæld til kr. 0, så derfor fremlægges der også senere et budget for 2019-2020, der udviser det nødvendige overskud på godt kr. 200.000. Samtidig har bestyrelsen pålagt sig den opgave, at der som minimum skal findes yderligere kr. 100.00 i løbet af 2019-2020, så klubbens gæld nærmer sig den max. kassekredit, som vi stilles til rådighed.

Så desværre er der fortsat brug for en meget stram økonomi- og budgetstyring, så bestyrelsens mål om at tilvejebringe det nødvendige årlige overskud indfries.

For sæsonen 2018-2019 besluttede bestyrelsen at indføre automatisk kontingentopkrævning efter bl.a anbefaling fra DBU. Det har helt sikkert her i første omgang givet klubbens kontingentadministrator Gitte Lykke Thomsen en del mere ekstraarbejde; men bestyrelsen er overbeviste om, at det på lidt længere sigt vil lette arbejdet som kontingentadministrator.

Herfra skal der dog lyde en stor tak til Gitte for den til tider meget utaknemmelige rolle, som hun har i klubben.

Ikke mere omkring økonomi i denne omgang, da klubbens årsrapport for 2018-2019 og budgettet for 2019-2020 senere vil blive gennemgået af klubbens kasserer.

 

Sponsorudvalget:

Den udvikling og de udfordringer som klubben til stadighed står overfor; medfører også øgede krav til sponsorudvalget. Sammenholdt med de mange aktiviteter der foregår i klubben, er det nødvendigt, at sponsorudvalget til stadighed udvider sine aktiviteter, og gør klubben endnu mere interessant over for mulige nye sponsorer.

”Odder-Trøjen”, ”Spinning-arrangementet”, ”Odder-Chancen” samt senest ”Sædetribune-sponsorat” er de nyeste tiltag, og som har bidraget positivt til klubbens sponsorindtægter. Tiltagene vil blive fastholdt i årene fremover, da de er nødvendige set i.f.t. klubbens økonomi, samtidig med at der gerne skulle komme nye indtægtsgivende tiltag fremover – så alle nye ideér/tiltag vil blive taget imod med kyshånd.

Sponsorudvalget kunne også godt bruge lidt flere hænder, så hvis der er nogen som har mod på at yde en indsats i sponsorudvalget, så skal man bare henvende sig til klubbens sponsorchef Ove Frederiksen..

Klubben nyder generelt en rigtig god opbakning fra alle vore sponsorer, selvom klubbens sponsorchef også må tilkendegive, at det kræver hårdt arbejde at nå sponsorbudgettet. Men som tidligere nævnt et det nødvendigt, hvis vi skal fastholde klubbens høje aktivitetsniveau samt den udvikling, som klubben har oplevet gennem de seneste år.

Afsluttende vil sponsorudvalget naturligvis gerne rette en STOR tak alle vore sponsorer for den store opbakning til Odder IGF Fodbold.

 

Aktivitetsudvalget:

Aktivitetsudvalget lægger godt kr. 70.000 i klubkassen, hvilket svarer til budgettet, og derfor på sin vis et tilfredsstillende resultat.

Men med tanke på at klubben fremover ønsker at iværksætte flere indtægtsgivende aktiviteter, som fyrværkerisalget var det første eksempel på, vil det formentlig blive nødvendigt med en ny strategi for hvilke arrangementer Aktivitetsudvalget skal gå ind i. Men vi skal måske også til at gentænke, hvorledes vi rekrutterer hjælpere til at få løst opgaverne i Aktivitetsudvalget.

Derfor er det også glædeligt at klubbens bestyrelsesmedlem Martin Mikkelsen har sagt ja til at stå i spidsen for Ativitetsudvalget, hvor der også er brug for nye kræfter efter at Ken Skovby og Poul Thomsen har meddelt, at de stopper i udvalget.

Mange af klubbens hold/medlemmer hjælper til ved forskellige arrangementer for at tjene nogle penge til årgangens/holdets enkelte aktiviteter. Det hilser bestyrelsen egentlig velkommen; men man skal dog huske på, at dette forhold faktisk kun er en mulighed, fordi man er medlem af Odder IGF Fodbold. Derfor ser klubben også gerne, at aftalerne omkring disse aktiviteter går gennem klubben – ikke fordi vi som sådan vil blande os; men mere for at have et overblik over hvad der foregår og samtidig give det enkelte medlem en forståelse for samhørigheden mellem muligheden og det at være medlem af Odder IGF Fodbold.

Her har Martin Mikkelsen ligeledes påtaget sig opgaven at være koordinator for disse opgaver/muligheder.

Igen i år skal der naturligvis lyde en stor tak til alle dem, som hjælper til ved arrangementerne, - og endnu en gang skal Ken Skovby og Poul Thomsen have en rigtig stor tak for det store arbejde, som de yder i udvalget. Men som tidligere nævnt er der også brug for nye hjælpere, hvis vi skal fastholde klubbens aktivitetsniveau.

 

MEDLEMMER

Bane- og Materiel

Intersport som er vores samarbejdspartner med levering af tøj og diverse materialer fungerer rigtig fint. Vi får en god service og får tingene leveret hurtigt, så jeg kan kun opfordre folk til at støtte op omkring samarbejdet. Næsten alt hvad I køber får I 20% på,-  det kunne være støvler, tøj og andet. (dog ikke udsalgsvarer).

Samarbejdet med Fælles Drift og Service, som passer banerne og hele arealet omkring Spektrum fungerer stadig rigtigt fint. Vores opvisningsbane bliver passet og plejet, så den står rigtig flot, lige som de andre baner. På vores kunstgræsbane er der hele året stor aktivitet og det er svært at få tider til alle; men Ove Daugaard prøver efter bedste evne af få enderne til at nå sammen. Jeg vil benytte lejligheden til at rose Ove for det fremragende arbejde, som han gør.
Det bliver desværre tit den samme sang, men som alle ved  er vores økonomi noget under pres, og det gælder også for Bane og Materiel, så det kan godt være man får lidt flere nej end man ønsker, men jeg håber på jeres forståelse.

Til sidst skal der lyde en stor tak til dem der have tid og lyst til at hjælpe med oprydningen i vores to boldrum. Det er virkelig en fornøjelse at komme der, så nu er det op til jer trænere og ledere at det forsat bliver en fornøjelse.

 

Turneringer:

Holdtilmeldinger til DBU Jylland er en af de vigtigste opgaver i løbet af sæsonen, det gælder både udendørs og indendørs.

Det er Ove Daugaard, der med hård hånd sørger for det, og der skal igen lyde et stor tak til Ove for det fantastiske stykke arbejde, som Ove yder i klubben.

Karantæner og indberetninger ligger stadig på et ok niveau, og lever derfor fint op til klubbens visionsplan 2020 omkring Fairplay.

Uddannelse

Vi har stadig mange trænere der gerne vil uddanne sig og det er rigtig dejligt. Her til efteråret laver Odder IGF Fodbold sit eget træner seminar og vi både håber og tror på, at det nok skal blive en succes.

Vi får dækket godt 40% af klubbens kursusudgifter fra Odder Kommune, og denne procentsats kunne vi da godt tænke os var lidt højere. Vi er nemlig af den opfattelse, at jo flere uddannede trænere og frivillige ledere, som klubben har, jo mere styrket står vi i forhold til de udfordringer, som klubben står overfor.

Så på dette område vil Odder Kommune for forholdsvis små midler kunne være med til at styrke de enkelte foreninger ved at øge tilskuddet til lederuddannelse.

 

Børn og Ungdom:
Når der ses tilbage på sæsonen 2018/2019 i børne- og ungdomsafdelingen, så er der blevet søsat et par nye aktiviteter, som skal være med til at aktivere nye medlemmer samt fastholde de eksisterende medlemmer.

I foråret 2019 blev Pigeraketten afviklet i samarbejde med DBU, og der mødte 47 forventningsfulde piger op til en spændende aften.  Det blev en fantastisk vellykket aften, hvor 10 af U16 pigerne gav en stor hjælp for at Pigeraketten kunne afvikles.  Formålet med et sådant stævne er at stimulere og gøre det interessant for nye spillere.  I klubben havde vi ingen spillere under 11 år, men det er der ændret kraftigt på, idet der efter afholdelse af Pigeraketten nu er ca. 25 piger i alders-gruppen 8 – 11 år, som træner fast 2 gange om ugen. Derfor skal pigeraketten gentages i foråret 2020.

I efteråret 2018 lavede klubben en aftale med DBU, som gav mulighed for uddannelse af nye trænere (C1) og her deltog 10 unge fra Odder IGF Fodbold og dette følges op med et B1 kursus for samme personer i efteråret 2019.  Derudover indebar aftalen, at en DBU-instruktør gav input til træning.  Her deltog U8 - U9 og U10 Drenge samt U14 Piger, og alle trænere i disse årgange melder tilbage, at det har givet rigtig meget.

Evalueringen af tiltaget (trænerne) er, at det skal klubben gøre mere af. Rådgivningen var afstemt med de enkelte årgange, så det var målrettet rådgivning.

I 2017 og 2018 har klubben afholdt Pinsecup for årgangene U 10 – U 15 Piger og Drenge, hvor der har deltaget ca. 400 spillere.  Dette blev ikke afholdt i 2019, grundet mangel på frivillige.  Det er vigtigt, at der bliver bygget en tradition op, men det er afhængig af mange og flere frivillige hænder. Måske skal klubben tænke i mindre stævner for klubbens egne spillere.

Fodboldskolen blev afholdt i uge 32 i år, hvor vi tidligere har afholdt fodboldskolen i uge 28.  I klubben var vi spændte på, om det betød noget for antallet af deltagere. Da sidste tilmelding var indgået, var der 204 der havde tilmeldt sig, og dette skal sammenlignes med sidste år 80 deltagere – så for klubben en kæmpesucces.

Det er allerede besluttet at afholde Fodboldskolen i uge 32 næste år.  I klubben skal vi afklare, om vi selv skal arrangere fodboldskolen næste år, eller om vi skal fortsætte med DBU som arrangør. Det vil igen kræve flere frivillige, så der skal være en afklaring senest ultimo oktober, og som skal endelig godkendes af bestyrelsen.

Aftalen om AGF topcenter for U10-U12 Drenge fortsætter i klubben. For at flere kan dygtiggøre sig, startede klubben kompetenceudvikling for de spillere, der ikke kommer på Topcentret, og dette fortsætter i det nye år. Samtidig bliver der talenttræning for de bedste i årgangene U 13- U16.

For at klubben kan fastholde spillere i klubben – også som senior, er der indført fast kontakt til de spillere, der tager på efterskole, så de beholder lysten til at fortsætte efter endt skoleophold.  Dette er lykkedes, så næsten alle vender tilbage til klubben og dermed er der p.t. rigtig mange U19 spillere.

Vedrørende resultater for de enkelte hold, er det afgørende at spillerne opnår glæde ved at spille fodbold i Odder IGF Fodbold, - og igen i år kan klubben være stolte af, at både U13 Piger og U15 Drenge blev jyske mestre efter nogle spændende kampe.  Det er altid flot, når klubben får nogle jyske mestre, men det er også vigtigt at være opmærksom på de hold, hvor de sociale værdier er en væsentlig faktor.

Til slut stor tak til alle forældre, frivillige trænere og ledere, som laver et kæmpearbejde for klubben og de mange glade børne- og unge fodboldspillere.

 

Sportsudvalget og Senior:

I Odder IGF Fodbold er klubben presset på økonomien og har ikke mulighed for at investere så meget i spillere, som vore modstandere. Derfor har der også været en del spillere, som har forladt klubben her til sæsonen 2019/2020.

Vores 2. divisionshold kæmpede flot for at blive i rækken, men måtte til sidst overgive sig og rykke ned i Danmarksserien, da holdet blot manglede 1 point. Undervejs ved årsskiftet 2018/2019 stoppede daværende  1. holds træner Bent Christensen grundet at familien flyttede tilbage til København.

Ny træner er Michele Demontis, som tog over som 1. holds træner, og Mark Hellerup fortsatte som assistent-træner.  Mark Hellerup var også ansvarlig for S2 holdet, som rykkede op i S1. Holdet består af enkelte rutinerede kræfter sammen med en række nyoprykkede U19 spillere.  Ved årsskiftet tog U19 trænerne Sebastian Kattrup og Tobias Brøgger også ansvaret for S1 holdet, og efter en flot sæson rykkede dette hold op i  Jyllandsserien her til sæsonen 2019/2020.

Klubbens S4 hold rykkede op i S3 ved forårssæsonens afslutning i 2018, og samme set up omkring holdet og spillere fortsatte i efterårssæsonen 2018 med hjælp af spillere fra U19 og endte midt i rækken.

Ved opstart af forårssæsonen 2019 var situationen omkring holdet dog rimelig kaotisk, idet trænerne omkring holdet var stoppet, og der mødte ikke mange spillere op til træning. Efter en dårlig opstart for S3 holdet blev det besluttet at give opgaven omkring holdet til U19 ansvarlig, Frank Pedersen, og der kom hurtigt styr på holdet.  Spillere, der af forskellige årsager var stoppet, mødte op igen, og dette sammenholdt med hjælp fra U19 var S3 holdet tæt på oprykning, Styringen af S3 holdet er nu lagt i hænderne på 4 rutinerede og dygtige personer fra klubben, så udvikling for holdet ser rigtig positiv ud.

I det tidlige forår 2019 kom U19 ansvarlig, Frank Pedersen med en ide/ oplæg til at klubben skulle have et sportslig udvalg i stedet for et seniorudvalg.  Klubben har i mange år haft den udfordring at mange spillere stoppede efter U19, og dermed mistede klubben mange medlemmer. Samtidig oplever klubben, at mange tager på efterskole (U16 årgange) og der skulle derfor gøres en indsats for at disse spillere kommmer tilbage til klubben efter endt efterskole-ophold.

Der blev udfærdiget et oplæg angående kompetencer og ansvarsområde for et sportsudvalg i klubben, og dette er godkendt i bestyrelsen.  Formålet med sportsudvalget er at styrke sammenhængskraften mellem ungdom og senior, samt at fastholde spillere i klubben uanset niveau og årgange. Derudover skal udvalget være ansvarlig for at der bliver fokuseret og satset på spillere fra egne rækker.

I det kommende år vil sportsudvalget blive mere synligt i klubben for at afstikke retningen for klubbens udvikling.

Efter endt regnskabsår 30. juni 2019 modtog bestyrelsen et brev dateret 7. juli, underskrevet af 21 trænere/ledere fra ungdomsafdelingen. Brevet er skrevet i en positiv ånd, men med udgangspunkt i 1. holdets nedrykning fra 2. division til Danmarksserien.  I brevet henstiller underskriverne til, at man tager denne ”gyldne” mulighed og fokuserer på at bygge et fundament på en stor flok af lokale drenge.

Bestyrelsen har ved godkendelse af det nye budget taget beslutning om at nedbringe omkostningerne omkring setuppet for seniorafdelingen, således at det afspejler den økonomiske situation, som klubben er i, og opgradere udviklingen af egne spillere til vore bedste hold. 

Sportsudvalget er ansvarligt for at dette gennemføres.

Det er også rigtigt positivt, at klubben igen er på banen med et 11-mands kvindehold efter en årrække, hvor der enten kun har været et 7-mands hold eller slet ingen hold.

Drivkraften bag dette hold er Ole Lindgaard, som er lykkedes med at samle de piger, som han har trænet igennem årene som pigetræner.

Udover klubbens DS-hold, JS-hold og S3-hold, har vi også et S5 og et S6 hold samt to 7-mands hold, hvilket faktisk betyder, at vi øjeblikket har en rigtig stor seniorafdeling, som vi selvfølgelig skal glæde os over.

Derudover har klubben stadig tre hold i Old-boys og hvor der stadig er godt gang i den.

Men ellers skal der også her lyde en kæmpe tak til alle trænere, assistenter, ledere og andre personer omkring de enkelte hold i senior for et stort og utrætteligt arbejde inden for de givne rammer.

  

ODDER IGF FODBOLD – AFSLUTNING:

Som det fremgår flere steder i beretningen, så står Odder IGF Fodbold til stadighed overfor flere og store udfordringer i fremtiden. Men med henvisning til bl.a. klubbens Visionsplan 2020 og klubbens nye sportsudvalg, så er der i bestyrelsen en stadig tro på en fortsat udvikling af Odder IGF Fodbold i årene fremover.

Men der er også et konstant behov for, at vi står sammen og, som der er nævnt mange gange tidligere, rekrutterer endnu flere frivillige samt om muligt genererer flere indtægter, da det er et must, at klubbens gæld nedbringes.

Vi har heldigvis stadig en rigtig god opbakning fra kommunens erhvervsliv, Odder Kommune og øvrige samarbejdspartnere samt ikke mindst klubbens mange medlemmer, hvilket er væsentlige faktorer, hvis vi skal lykkes med at indfri fremtidens udfordringer

Sluttelig vil jeg endnu engang takke alle medlemmer, trænere, ledere, personer, samarbejdspartnere, sponsorer – ja alle, der yder indsats for og i Odder IGF Fodbold  - TAK.

Formand Peter Lindberg Christensen.