Menu

Klubbens vedtægter

§ 1 Navn & Formål

Odder IGF Fodbold er oprettet den 15-10-1899 og har hjemsted i Odder Kommune. Odder IGF Fodbolds formål er at virke for fodboldspillets fremme i Odder. Odder IGF Fodbold skal bygge på frivillige, forpligtende fællesskaber båret af det enkelte medlems lyst, glæde og engagement i forhold til en fælles idé. Odder IGF Fodbold er tilsluttet Dansk Idrætsforbund (DIF) gennem DBU Jylland.

 

§ 2 Optagelse og udmeldelse

Odder IGF Fodbold kan optage enhver som medlem.

Udmeldelse kan kun ske til Odder IGF Fodbolds kasserer/kontingentadministrator.

 

§ 3 Karantæne og ophævelse af medlemskabet

Ethvert medlem, der direkte eller indirekte, skader Odder IGF Fodbold eller Odder IGF Fodbolds interesser, det være sig enten ved personlig optræden eller ved handling, kan idømmes karantæne, maximalt dog i 6 måneder, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Karantæne kan ikke appelleres.

Ophævelsen af medlemskabet for et medlem kan kun foretages af Odder IGF Fodbolds bestyrelse, når mindst 6 stemmer for ophævelsen.

Ophævelsen af medlemskabet kan appelleres til Odder IGF Fodbolds generalforsamling.

 

§ 4 Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på Odder IGF Fodbolds ordinære generalforsamling.

Kontingentet skal være af en sådan størrelsesorden, at Odder IGF Fodbold kan drives økonomisk forsvarligt og med en sund økonomi.

 

§ 5 Odder IGF Fodbolds ledelse

Odder IGF Fodbold ledes af en bestyrelse på op til 10 medlemmer.

Bestyrelsen består af: formand, næstformand, kasserer, sekretær samt op til 4 bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt forholdene nødvendiggør det, skal bestyrelsen kunne supplere sig med endnu 2 medlemmer.

Formanden foranlediger indkaldt til bestyrelsesmøde mindst en gang hvert kvartal.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, med afgang på skift, således at formand, sekretær og op til 2 medlemmer afgår i ulige år samt at næstformand, kasserer og op til 2 medlemmer afgår i lige år.

Odder IGF Fodbold tegnes af kasserer eller næstformand sammen med formand.

Prokura kan kun meddeles af bestyrelsen.

 

§ 6 Generalforsamling

Odder IGF Fodbold afholder generalforsamling hvert år inden udgangen af september måned.

Indkaldelse hertil foregår ved annoncering i dagspressen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen for Odder IGF Fodbold i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, samt en forælder til hvert ungdomsmedlem, når betalt kontingent er registreret, og medlemskabet har varet mindst 3 måneder.

 

§ 7 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af næste års kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand, sekretær og op til 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige å
  7. Valg af næstformand, kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt 

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen for Odder IGF Fodbold og skal indkaldes i løbet af en måned, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom, vedlagt oplysninger om det emne man ønsker behandlet.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling annonceres i dagspressen senest 8 dage før dens afholdelse.

 

§ 9 Ledelse af generalforsamlingen

Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

På begæring af stemmeberettiget medlem skal afstemningen foregå skriftligt.

 

§ 10 Konstituering af bestyrelsen for Odder IGF Fodbold samt dennes arbejde

Bestyrelsen for Odder IGF Fodbold konstituerer sig snarest og senest 1 måned efter generalforsamlingen med formænd for Odder IGF Fodbolds øvrige udvalg i henhold til Odder IGF Fodbolds organisation.

Forretningsudvalget består af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

De øvrige udvalg suppleres efter behov af medlemmer i eller uden for bestyrelsen for Odder IGF Fodbold.

Bestyrelsen for Odder IGF Fodbold er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, deriblandt enten formand eller næstformand er til stede.

I formandens forfald indtræder næstformanden automatisk i dennes rettigheder og pligter.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Sekretæren foranlediger udfærdiget referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

 

§ 11 Regnskab

Odder IGF Fodbolds regnskabsår går fra den 01-07 til den 30-06.

Kassereren udarbejder regnskabsopstilling og afleverer det færdige regnskab til revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Driftsregnskab og status, forsynes med revisorernes påtegning og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

§ 12 Revision

På hvert års ordinære generalforsamling vælges  revisor.

Odder IGF Fodbold´s regnskab revideres og påtegnes af revisor for opnåelse af revisionsbevis.

 

§ 13Vedtægtsændringer

Ændringer til vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af Odder IGF Fodbolds stemmeberettigede er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne.

Opnås sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned efter generalforsamlingen med sædvanlig varsel.

Hvis der på denne ekstraordinære generalforsamling opnås 2/3 flertal for forslaget, er dette vedtaget, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 14 Odder IGF Fodbolds opløsning

Odder IGF Fodbold kan ikke opløses, så længe 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker dens beståen.

Ved eventuel opløsning tilfalder Odder IGF Fodbolds værdier anden idrætsmæssig institution.

 

§ 15 Ekstraordinære foranstaltninger

I tilfælde af, at disse vedtægter måtte vise sig at være utilstrækkelige, er den til enhver tid siddende bestyrelse bemyndiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener til at fremme Odder IGF Fodbolds interesser i den pågældende situation.

 

Vedtaget:

24. november 1970

28. november 1972

20. november 1980

16. december 1991

12. april 1999

4. april 2002

24. februar 2005

24. februar 2008

1. marts 2009

28. februar 2010

27. februar 2011

30. september 2014

29. september 2015

4. oktober 2016