Menu

Beretning

Formandens beretning 2017

På Odder IGF Fodbolds vegne vil jeg gerne byde alle fremmødte – Velkommen til Odder IGF Fodbolds generalforsamling 2017.

Som sædvanlig vil jeg indledningsvis på vegne af hele bestyrelsen for Odder IGF Fodbold takke alle vore frivillige ledere for indsatsen i sæsonen 2016-2017. Klubbens store korps af frivillige ledere er en af de helt store grundpiller, som klubben bæres på, - og en stor medvirkende årsag til, at vi har en så velfungerende klub, som vi har.

Vi har gjort det til en tradition at indlede generalforsamlingen med både at mindes nogle personer, som er gået bort i løbet af den forgangne sæson samt mere glædeligt at nævne de personer, der har modtaget en eller form for hædersbevisning i regi af Odder IGF Fodbold.

Mindeord:

Vi må desværre starte med at oplyse, at for nylig afgik Rolf Hjernøe meget pludseligt ved døden. Rolf var en meget kendt trænerskikkelse i det ganske land, og man kan vel godt sige, at han sluttede hans karriere i Odder IGF Fodbold, hvor han i en årrække var en meget respekteret U19 træner. Æret været hans minde.

Hædersbevisninger:

Klubbens pokaler er blevet uddelt i.f.m. 1.-holdets hjemmekampe her i løbet af efteråret 2017, og prismodtagerne var følgende:

  • Torkild Hermansens Mindepokal                Klubbens kasserer  Karenlise Brink Rasmussen  
  • Årets leder i Børn og Ungdom                   Årgangskoordinator U15 Piger Trine Lindkvist Nielsen
  • Årets Træner – Piger                               Andreas Lindgaard Sitter, Emil Juul Madsen, Mathias Harrit Nielsen Grøn - U14 Piger
  • Årets Sportspræstation – Piger                 Sofie Harrit Nielsen Grøn - Udtaget til U15 Pigelandsholdet
  • Årets Træner – Drenge                            Brian Højriis, Henrik Rasmussen, U16 Drenge Liga 
  • Årets Sportspræstation – Drenge              U19 Drenge (årgang 1998/99) - JM for 2. division
  • DBU Jyllands Sølvnål                               Kurt Jensen - For mere end 15 år som frivillig leder/ungdomstræner

Alle pokaler og hædersbevisninger er yderst velfortjente – og samtidig et stort cadeau til hele klubben for det utrættelige og fantastiske arbejde, der år efter år ydes i Odder IGF Fodbold, og herfra skal der endnu en gang lyde et rigtigt stort Tillykke.

Efter disse indledende bemærkninger vil jeg nu gå videre med beretningerne fra de enkelte udvalg.

FORRETNINGSUDVALGET:

Odder Kommune

Jeg vil starte med at rette en stor tak for Odder Kommune i.f.m. vores melleværende med SKAT og DBU. En af forudsætningerne for at vi skulle lykkes med vores handlingsplan, var, at Odder Kommune skulle bidrage på en eller anden måde.

At det så endte med, at Odder Kommune gik med til at forudbetale klubbens lokaletilskud for årene 2018-2022 – et beløb på kr. 625.000,- var yderst glædeligt, og som vi kun kan være yderst tilfredse med.

Jeg vil dog for god ordens skyld gøre opmærksom på, at beløbet skal naturligvis tilbagebetales over de næste fem år, så for at undgå eventuelle misforståelser  så er der altså ikke tale om, at klubben har fået et ekstraordinært tilskud.

Omkring vores samarbejde med Odder Kommune vil jeg også gerne nævne, at Odder Kommune igen i 2017 gav Odder IGF Fodbold et markedsføringsbidrag på hele kr. 75.000,00, hvilket selvfølgelig er yderst positivt, og som vi naturligvis værdsætter. Vi håber naturligvis, at på trods af et nyt byråd (økonomiudvalg) samt eventuelle behov for besparelser, at der stadig bliver plads til dette bidrag, da Odder IGF Fodbold efter min bedste overbevisning bidrager fornemt til at markedsføre Odder Kommune.

Odder Kommune vil gerne være en attraktiv bosætningskommune, og når man har dette mål, så viser alle undersøgelser, at et af de parametre, som man bliver målt på, er, om kommunen er i stand til at tilbyde så gode vilkår på fritids- og idrætsområdet som overhovedet muligt.

Rent tilskudsmæssigt ligger Odder Kommune stadig i den tunge ende, så det nære mål må være, at budgettet for Folkeoplysningsudvalget forøges, så Odder Kommune som minimum kommer på landsgennemsnittet.

Overordnet set har Odder IGF Fodbold gode faciliteter, ikke mindst efter at vi fik vores kunstgræsbane for flere år siden – en bane som vi i dag slet ikke kan undvære set i forhold til den udvikling, som klubben har oplevet.

Det er også klart for alle, at næste step bliver, at vi skal have en kunstgræsbane nr. 2, og her bliver Odder Kommune igen en vigtig samarbejdspartner, når dette store ønske skal indfries.

På fritids- og idrætsområdet bliver fremtiden dermed også en stor udfordring for Odder Kommune, men vi har da en tro på, at klubbens gode samarbejde med Odder Kommune også vil fortsætte i årene fremover.

Idrætsrådet – Folkeoplysningsudvalget:

Undertegnede sidder både i Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget i forsøget på at være med til at påvirke og ikke mindst skabe så gode rammer som muligt for alle frivillige foreninger i Odder Kommune.

En af opgaverne har været at få skabt en bedre dialog med Odder Kommune, og her skal det siges, at her har det i de seneste år bevæget sig i den rigtige retning.

I forbindelse med kommunalvalget 2017 afholdte Idrætsrådet et valgmøde, hvor idrættens vilkår og rammer i Odder Kommune var de overordnede emner. Det var et godt møde, og generelt meldte alle partier ud med en opbakning til idrætten, og så må tiden jo vise, om det også holder stik, eller om det kun var valgløfter.

For god ordens skyld vil jeg slutte af med at takke mine kolleger i både Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalg for godt og konstruktivt samarbejde.

DBU Jylland - Divisionsforeningen

Vi har et yderst velfungerende samarbejde med DBU Jylland / DBU Jylland Region 3, et samarbejde der naturligvis går begge veje. DBU Jylland bestræber hele tiden sig på at forbedre deres service overfor klubberne, så jeg er overbevist om, at det gode samarbejde som vi har med DBU Jylland / DBU Jylland Region 3 også vil fortsætte i tiden fremover.

Odder IGF Fodbold har i dag status af at være en divisionsklub, så på den måde har vi i dag også et samarbejde med Divisionsforeningen, hvor vi sammen med andre 48 divisionsklubber deltager i diverse samlinger, rækkemøder mm.

Som tidligere nævnt har vi valgt at fastholde, at vi er en forening, hvor de fleste andre divisionsklubber er selskaber, så det giver os også en del udfordringer på både det organisatoriske og økonomiske område i forsøget på at bevare vores status som divisionsklub.

Men Divisionsforeningen forsøger på bedste vis at leve op til deres rolle som serviceorgan for de enkelte klubber, og jeg vil gerne her sige, at vi har et godt samarbejde med Divisionsforeningen – et samarbejde der gerne ses fortsætte i årene fremover.

Spektrum Odder – Spektrum Park

Generelt må vi sige, at vi har et godt samarbejde med Spektrum Odder, selvom Spektrum Odder i det sidste års tid har været en del udfordret på deres personaleområde, hvilket også har smittet af vores samarbejde.

Sidste år nævnte jeg, at vi kunne godt tænke os, at der kunne åbnes op for muligheden for en økonomisk indtægt til den enkelte afdeling ved afvikling af diverse arrangementer i Spektrum Odder / Spektrum Park. Det er jo et vilkår som mange foreninger i andre kommuner har mulighed for, og dermed et ulige konkurrencevilkår for os. Denne opfordring skal siges, at centerleder Ricky Søgaard Jensen har taget op, så vi i dag har en fornuftig aftale omkring klubbens hjemmekampe i 2. division, hvor vi stiller med personale, som vi bliver økonomisk kompenseret for – alt i alt en meget fornuftig aftale.

Reservation af haltider i Spektrum Odder styres i dag af klubbens udvalg for Bane og Materiel via kommunens nye digitale platform – Foreningsportalen. Efter lidt indkøringsvanskeligheder er der stor tilfredshed med denne mulighed, og som har betydet en større flexibilitet  i.f.m. muligheden for ekstra indendørs træning i Multihallen og Hal 2, når der er mulighed herfor.

Jeg vil slutte af med sige tak for godt samarbejde med Spektrum Odder – og håber naturligvis på fortsat godt samarbejde fremover.

 

ØKONOMI

Generelt:

Klubbens kasserer vil senere gennemgå klubbens regnskab/årsrapport, og set udefra er det et meget dystert regnskab som fremlægges. Tallene lyver måske en smule; men der skal ikke være nogen tvivl om, at sæsonen 2016-2017 har været en kæmpestor udfordring rent økonomisk – og krævet helt ekstraordinære kræfter, hvor klubbens kasserer har ydet en fantastisk indsats

Det meget kedelige resultat skyldes som allerede orienteret om på sidste års generalforsamling – vores mellemværende med SKAT og DBU, som i indeværende regnskabsår har været en udgift på over 1.3 mill. kr.
Denne udgiftspost har betydet, at der igennem hele regnskabsperioden har været trukket store veksler på vores likviditet; men bl.a grundet vores handlingsplan er det lykkes at komme igennem, og det lyder måske lidt mærkeligt; men bestyrelsen begynder faktisk at kunne se lys forude.

Bestyrelsen er godt klar over, at et af elementerne i vores handlingsplan, som var vedtagelse af en ekstraordinær kontingent på 25% i 2017 på ingen måde var nogen særlig populær beslutning – men desværre en nødvendig beslutning. Beslutningen har da også givet lidt uro på de indre linjer i klubben, og har helt sikkert givet klubbens kontingentadministrator Gitte Lykke Thomsen et meget stort ekstraarbejde, selvom klubben i en udsendt skrivelse forsøgte at forklare baggrunden for den tagne beslutning.

Herfra skal Gitte have en meget stor tak for den til tider meget utaknemmelige rolle, som hun har i klubben.

Ikke mere omkring økonomi i denne omgang, da klubbens årsrapport som nævnt tidligere vil blive gennemgået af klubbens kasserer.

Grundet beslutningen omkring den ekstraordinære kontingent havde vi måske forventet en lille medlemstilbagegang; men tværtimod er vi vokset en smule, så vi i dag næsten er 1100 medlemmer, hvilket gør os til en af de største klubber i Jylland.

Dette faktum sammenholdt med at vi også er en divisionsklub, giver til stadighed masser af udfordringer, både fordi vi  i.h.t. vores Visionsplan 2020 gerne vil bredden; men også fordi vi gerne vil bevare det semieliteniveau, som klubben har formået at bringe sig op på.

Klubbens visionsplan 2020 som blev fremlagt sidste år og som kan findes på klubbens hjemmeside indeholder både vision, mission, værdier, strategi samt mål og handlinger for klubbens arbejde fremover, og den skulle gerne være med til fastlægge retningen for udviklingen af klubben, samt hvordan vi vil forsøge at indfri de udfordringer, som klubben vil møde.

Kommunikation:

Klubben har i 2017 fået en ny hjemmeside, som er bygget i DBU’s eget CMS-system, Klub-CMS. Et system som der er en lang række af fordele ved.

Med den nye hjemmeside bliver det meste af hjemmesidens indhold dynamisk, hvilket betyder, at mange informationer som f.eks. kommende kampe på Spektrum Park, resultater, stillinger, trænere og trupper løbende bliver opdateret.

Jeg tror også, at alle, som har tilknytning til klubben, i dag er blevet klar over, at klubbens hjemmeside er blevet placeret på et nyt domæne, nemlig www.odderfodbold.dk.

Desværre har hjemmesiden ikke været helt så opdateret som ønsket, hvilket skyldes at klubbens nuværende webmaster Dan Vium er flyttet til Vejle – og med 2 små børn samt opførelse af et nyt hus, så har der ikke været den helt fornødne tid. Men Dan skal dog have en rigtig stor tak for hans arbejde indtil nu.

Klubbens Facebookside er efterhånden nået op på over 1.500 følgere, der troligt liker, kommenterer og deler klubbens opslag. I løbet af året opdateres siden med nyheder, liveopdateringer, spillerpræsentationer og meget mere.

I den forbindelse bør det også nævnes, at rigtig mange af klubbens hold også har deres egen facebookside, hvilket klubben kun hilser velkommen, da der på disse sider foregår utrolig megen intern kommunikation for de enkelte hold.

Igen i 2017 har der været fokus på at vedligeholde og udvikle nuværende tiltag i form af ”En hjælpende hånd”, som udgives og omdeles hver vinter, samt kampprogrammet, som bliver lavet til alle førsteholdets hjemmekampe på Spektrum Park.

Torkild Sørensen og Bo Jepsen yder her en stor indsats, og herfra skal der endnu en gang lyde en stor tak.

På kommunikationsområdet har vi længe savnet en person til optage klubbens hjemmekampe via en ny fælles digital platform for samtlige 2. divisionshold – MyCuJoo. Vi var det sidste hold, der kom med på vognen, hvilket betyder at man kan streame alle 2. divisionskampe og se dem live her fra forårssæsonen 2018.

Klubben er derfor utrolig glade for, at vi netop har lavet en aftale med Morten Toft som klubbens nye kommunikationsleder med ansvar for Liveoptagelse via MyCuJoo samt klubbens hjemme- og facebookside.

Morten er en god gammel kending af klubben, og vi glæder os meget til det fremtidige samarbejde, og vi er ret overbeviste om, at ved at få Morten tilbage i klubben vil det give klubbens kommunikation et kærkomment skub i den rigtige retning.

Sponsorudvalget:

Den udvikling og de udfordringer som klubben til stadighed står overfor; medfører også øgede krav til sponsorudvalget. Sammenholdt med de mange aktiviteter der foregår i klubben, er det nødvendigt, at sponsorudvalget til stadighed udvider sine aktiviteter, og gør klubben endnu mere interessant over for vore sponsorer.

”Odder-Trøjen” og ”Spinning-arrangementet” er de seneste nye tiltag, og som har bidraget til en forøgelse af klubbens sponsorindtægter. Disse tiltag vil naturligvis blive fastholdt i årene fremover, samtidig med at der gerne skulle komme nye indtægtsgivende tiltag.

Sponsorudvalget forsøger i løbet af sæsonen at arrangere flere aktiviteter og tilbud til vore sponsorer. I den forbindelse er et af de gode og eftertragtede arrangementer -  Bagedysten hos Byens Bager, hvor der er god lejlighed til samvær, snak og bagning sponsorerne imellem - en rigtig fin aften med mange gode tilbagemeldinger.

Den årlige sponsortur til en kamp med Manchester United, er også ved at udvikle sig til en tradition, og som der er god opbakning til.

Men sponsorudvalget er fortsat udfordret på at finde på nye tiltag, hvor vi tilbyder lidt mere til vore sponsorer, og vi har da også et par spændende ideér i støbeskeen; men alle gode ideér er mere end velkomne.

Klubben nyder generelt en rigtig god opbakning fra alle vore sponsorer; men det er også nødvendigt, hvis vi som tidligere nævnt skal fastholde klubbens høje aktivitetsniveau samt den positive sportslige udvikling, som klubben har oplevet gennem de seneste år..

Afsluttende vil sponsorudvalget naturligvis gerne rette en STOR tak alle vore sponsorer for den store opbakning til Odder IGF Fodbold.

Aktivitetsudvalget:

Aktivitetsudvalget har igen i 2016-2017 afholdt større og mindre arrangementer, og fælles for de afholdte arrangementer kan man sige, at de er forløbet som planlagt; men at arrangementerne desværre ikke helt har givet det ønskede økonomiske resultat; men alligevel meget bedre end i 2015-2016.

Aktivitetsudvalget lægger godt kr. 78.000 i klubkassen, hvilket desværre er under budget, og derfor på sin vis et ikke helt tilfredsstillende resultat, især set i forhold til den store indsats, der bliver lagt i arrangementerne fra klubbens mange frivillige hjælpere

Aktivitetsudvalget har i de seneste år revurderet hele konceptet omkring udvalgets virke, hvilket har betydet et anderledes samarbejde klubberne imellem. Det skulle også gerne medvirke til, at vi fremover ikke spilder alt for mange frivillige kræfter på arrangementer, som ikke giver det ønskede økonomiske tilskud til klubbens daglige virke.

Med tanke på at klubben fremover ønsker at iværksætte flere indtægtsgivende aktiviteter, som fyrværkerisalget var det første eksempel på, vil det formentlig blive nødvendigt med en ny strategi for hvilke arrangementer Aktivitetsudvalget skal gå ind i.

Men vi skal måske også til at gentænke, hvorledes vi rekrutterer hjælpere til at få løst opgaverne i Aktivitetsudvalget, da Aktivitetsudvalget stadig er en vigtig bestanddel til at få genskabt et passende økonomisk tilskud til klubbens daglige drift i lighed med tidligere års resultater.

Men igen i år skal der lyde en stor tak til alle dem, som hjælper til ved arrangementerne, - og endnu en gang skal Ken Skovby og Poul Thomsen have en rigtig stor tak for det store arbejde, som de yder i udvalget. Det er ikke altid en nem opgave at få tilrettelagt og bemandet de enkelte arrangementer; men det lykkes alligevel som altid, hvilket til dels skyldes, at vi har en del garvede hjælpere, som træder til år efter år. Men også her er der til stadighed brug for nye hjælpere, hvis vi skal fastholde klubbens aktivitetsniveau.

Peter Lindberg Christensen

  

MEDLEMMER

Bane- og Materiel

Samarbejdet med det tidligere Sportigan, nu Intersport som vi samarbejder med omkring levering af tøj og diverse materialer, fungerer rigtig godt. Vi får leveret tingene hurtigt, og det er altid i orden, så jeg kan endnu engang kun opfordre vores mange medlemmer til at støtte op omkring samarbejdet med Intersport.

Vi er også overbeviste om, at det gode samarbejde vil forsætte i årene fremover.

Vi har igen for sæsonen 2017-2018 lavet aftaler med Ove Bækgaard og Bo Jepsen, som sørger for at vores baner er streget op. De mange baner bliver streget op både tirsdag og fredag, og det fungerer super godt.

Sven Erik Vestergaard passer vores boldrum, og her bliver jeg nødt til at sige, at her har han lidt af en udfordring. For med en løftet pegefinder kunne jeg godt tænke mig, at alle vore trænere og ledere, som færdes i boldrummet, var lidt bedre til at holde orden.

Vores samarbejde med Vej og Park, som går igennem Spektrum fungerer i det hele ok. De har dog været udfordret i år pga. den regnfulde danske sommer, som har betydet, at vore baner i denne sæson ikke har været alt for gode og ikke helt tilfredsstillende. Kun kunstgræsbanen har kunnet klaret det våde vejr, og det viser måske, at behovet som tidligere nævnt for endnu en kunstgræsbane nærmer sig med hastige skridt.

Vores økonomi i Bane og Materieludvalget er også under et vis pres, da vi også er nødt til rette til, men vi prøver efter bedste evne at leve op til de rimelige krav, som vores dygtige trænere stiller os.

Jeg vil til slut lige komme ind på vores elendige standard af vore målnet. Det skal ikke være nogen undskyldning, men vi har været af den opfattelse, at det måtte være Vej og Park, som skulle servicere vore net, men sådan er det åbenbart ikke. Klubben har derfor taget den beslutning, at vi som klub igen må til lommerne og få udskiftet alle de net, som er defekte på samtlige baner.

Det gør selvfølgelig et stort indhug i vores økonomi, og jeg vil håbe, at der er nogen, som her til foråret 2018 vil  hjælpe med at få udskiftet nettene.

Turneringer:

Holdtilmeldingerne til DBU Jyllands turneringer er en af de vigtigste opgaver i løbet af sæsonen, det gælder både udendørs og indendørs.

Her har vi heldigvis en fantastisk kampfordeler ved navn Ove Daugaard, der sørger på bedste vis at alle klubbens ca. 50 hold kommer ud at spille. Herfra skal der lyde en kæmpe tak til Ove for et formidabelt arbejde.

Karantæner og indberetninger, som turneringsudvalget også tager sig af, har der ikke været mange af, når man tænker på alle de hold, som vi har i klubben. Det falder jo også i godt tråd med vores Vision om, at vi forventer en fair og god opførsel fra både vore aktive spillere og ledere samt forældre.

Uddannelse

Igen i år har vi sendt trænere på kursus, hvilket også passer meget godt med klubbens Vision om at dygtigøre vore trænere.

Moreno dei Rossi har været på Store Træner Træf. Anders Østergaard har været på B 2 kursus, og Kenneth Kristensen har været på refreschment kursus i forbindelse med hans DBU A- licens.

DBU barsler med en ny uddannelses struktur, som kommer i 2018, men lige p.t. ved vi som klub ikke ret meget om det endnu, så det bliver spændende at se, hvad der kommer.

Lars Lindberg Christensen.

 

Børn (U5 – U12):
Mange foreninger har i de senere år været udfordret af faldende medlemstal, grundet de mange tilbud, der er til børn. I Odder IGF Fodbold er det lykkedes at fastholde vort medlemstal, og det tager vi i klubben som udtryk for, at vi i klubben evner at give de fodboldglade piger og drenge både udfordringer samt nogle gode sociale oplevelser.

Vi har været begunstiget med engagerede trænere/forældre, som har påtaget sig opgaven, at give børnene nogle gode oplevelser til træning og kampe/stævner. Som noget socialt vil vi gerne nævne afviklingen af Oddercup, som for første gang blev afviklet i Pinsen 2017. Her deltog mange af vore børnehold og oplevelsen var, at børnene både fodboldmæssigt og socialt havde en god oplevelse. Der er fuld gang i planlægningen af Oddercup nr. 2, som afholdes i Pinsen 2018.

Efter sommerferien 2016 startede et nyt projekt, Fodboldfritid, et SFO lignende tilbud som var et samarbejde med AGF. For at der var økonomi i tilbuddet skulle der være mindst 20 børn, men vi besluttede at projektet skulle gennemføres, selvom der kun var 15 deltagere. Inden Sommerferien 2017 blev det besluttet at stoppe projektet, da der ikke var udsigt til flere børn i projektet. Børnene der har deltaget var meget glade for tilbuddet og haft nogle gode oplevelser. Odder IGF Fodbold har ikke været økonomisk involveret i projektet.

Igen i år har Odder IGF Fodbold afviklet DBU´s fodboldskole med 125 piger og drenge. Det er DBU, der laver oplægget til afviklingen af fodboldskolen, og det er den enkelte klub der er ansvarlig for den praktiske afvikling. Det er 2 erfarne fodboldledere Bent Villumsen og Peter Lund Christensen som har det overordnede ansvar,  og det er lykkes dem at inddrage mange af vore egne ungdoms trænere, således at børnene bliver udfordret fodboldmæssigt på et fagligt højt niveau. Det er dejligt,at så mange af vore egne unge trænere har lyst til at deltage i denne aktivitet i skoleferien. Det skal gerne medvirke til at fastholde børnene samt de unge trænere i klubben. Klubben har netop ansøgt DBU om afvikling af fodboldskolen i 2018 og i løbet af en måned, får vi besked om fodboldskolen også kommer til Odder i 2018.

I efteråret 2016 startede DBU et nyt projekt Golden League for årgangene U10 – U11 – U12 drenge. Det er stævner, hvor drengene bliver matchet jævnbyrdigt i de enkelte årgange og dermed også fodboldfagligt blive udviklet. Dette nye projekt tilmeldte klubben sig til, idet tanken om, at drengene bliver udfordret på jævnbyrdigt niveau, er rigtig god. Vi gennemførte efteråret til stor glæde for de involverede drenge. Desværre ændrede DBU forudsætningerne for deltagelsen i disse stævner for foråret, og i samråd med trænere/forældre besluttede  klubben, at vi meldte fra til de afsluttende stævner. Dette var vi meget ærgerlige over i klubben, da konceptet er rigtig godt. Klubben har tilmeldt sig til stævnerne for 2017/18 og noget tyder på at DBU har lyttet til de indsigelser, der har været fra vores og andre klubbers side.

Golden League skal også ses som forløber for DBU´s Topcentre for årgangene U10 – U11 – U12 som klubben vil tilmelde sig i 2018, så derfor er det også vigtigt at klubben bakker op om Golden League konceptet.

Klubben bliver udfordret af, at vi efter at have fået kunstgræsbane, så vil børnene gerne træne længere tid efter at kampe og stævner er færdigspillet. Det er en udfordring, som vi skal prøve at løse, således at vi kan leve op til det, som børnene ønsker.

Til slut en stor tak de mange forældre, trænere og ledere som sørger for at børnene hver uge får en god oplevelse i Odder IGF Fodbold. Der tales meget om frivillige i disse år, og i Odder IGF Fodbold er vi meget taknemlig for den indsats, som I yder for klubben.

Bent Villumsen / Svend Erik Nielsen

 

Ungdom (U13 – U19):
Udvalget har været lidt under pres i det forgangne år, idet der ikke har været så mange personer til at løse de opgaver, der opstår undervejs samt at få træningerne til at foregå under kyndige forhold. Vi har dog haft den glæde, at en ny erfaren person fra fodboldens verden har meldt sig til at hjælpe i ungdomsudvalget.

Det er Jens Spanfelt, tidligere lærer og ansat hos Muskelsvindfonden, som er trådt ind i udvalget med stor erfaring, idet Jens har været med til at starte en ny klub op, Virup IF lidt uden for Aarhus. Det er vigtigt, at vi i klubben kan få erfarne men også friske øjne til at skubbe klubben lidt fremad. Jens har nu ansvaret for årgangene U13 til U16 piger og drenge, og U17 til U19 varetages af undertegnede.

Alle årgange i ungdomsrækkerne har haft kompetente trænere, men klubben har dog været udfordret på U15 årgangen (drenge), idet der har været udskiftninger 2 gange undervejs med den konsekvens, at der har været lidt uro omkring 1. holdet. Men dette er heldigvis blevet løst til klubbens store tilfredshed.

U16 årgangen blev også udsat for, at vi måtte ændre på trænerteamet, idet drengene ikke blev udfordret nok fodboldmæssigt. Derfor tog Jan Schouby (træner) og Søren Kristensen (holdleder) over, og de gjorde det så godt, at drengene nåede frem til JM-finalen for U16 drenge, hvor de dog måtte se sig besejret efter en god og spændende finale. Men rigtig flot gået.

Klubben er, som mange andre klubber, udfordret af, at mange drenge og piger tager på efterskole, og det betyder, at det er svært at samle hold til U17 årgangen. Derfor er det vigtigt, at vi i klubben fortsætter med kontakten til disse unge mennesker, således at de efter endt efterskole ophold kommer tilbage til klubben. Mange skal i gang med en gymnasie uddannelse eller anden form for uddannelse, og så er der mulighed for at fastholde disse nogle år endnu som U19 spillere og forhåbentligt som fødekæde til vores seniorafdeling.

Sidste år kunne jeg i beretningen fortælle, at vore U14M piger blev Jyske mestre, og i år kan jeg med lige så stor en glæde fortælle, at vore U19 2. Divisions drenge blev Jyske Mestre efter en sikker sejr over Hjørring. Flere af disse drenge har allerede stiftet bekendtskab med vort 2. Divisions hold. Når drengene har nået dette niveau kan vi godt mærke i ungdomsudvalget, at der stilles krav til klubben om dygtige trænere og ledere, og det er en udfordring som klubben fint lever med, og som vi gør vores bedste for at indfri.

Talentudviklingen har fungeret godt, dog med et færre antal gange, og dette skyldes at mange hold i forvejen træner 3 gange om ugen. Vi skal i det kommende år finde ud af, hvordan klubben kommer videre med talentudviklingen, således at de bedste spillere bliver udfordret, men dog uden at de bliver spilletrætte.

Omkring diciplinær sager har vi haft nogle få stykker, men de er blevet løst. Men vi skal i klubben bestræbe os på at være en Fair-Play klub, som dommere kan lide at komme ned til. Der skal kæmpes og gåes til ”stålet” i kampene, men vi skal ikke kommentere dommerens kendelser, de bliver alligevel aldrig lavet om.

Fra udvalget skal der lyde en kæmpetak til engagerede trænere, ledere og forældre, som hver uge møder op på Spektrum for at tage imod en flok glade unge mennesker, så klubben fortsat kan tilbyde byens unge mennesker et godt fritidstilbud.

Svend Erik Nielsen

 

Senior:

Klubbens 2. divisionshold var i efteråret 2016 tæt på at kvalificere sig oprykningspillet, hvilket var afhængig af en sejr i sidste runde mod Århus Fremad. Det blev desværre kun til uafgjort, og der stod dermed nedrykningsspil på programmet i foråret 2017. Efteråret 2016 var samtidig en sæson, hvor klubben tog afsked med Allan Dvinge som cheftræner, og Bent Christensen tog over som cheftræner i 2017. Rasmus Leth-Nissen fungerede i en periode som sportschef kombineret med funktionen som assistenttræner; men efter nærmere overvejelse i løbet af foråret 2017 valgte vi, at Rasmus skulle koncentrere sig om rollen som assistenttræner, og undertegnede har dermed mere eller mindre fungeret som sportschef i hele 2017.

Vi troede egentlig, at vi havde taget 12 point med over i nedrykningspillet; men grundet vores mellemværende med SKAT og DBU, blev vi desværre et stykke inde i selve turneringen fratrukket 6 point, hvilket naturligvis stillede os en helt del ringere. Men vi klarede skærene, selv med en meget en smal trup, og kunne derfor fortsætte i 2. division fra efteråret 2017.

Grundet førnævnte mellemværende med SKAT og DBU startede vi desværre efterårssæsonen på minus 6 point + en række karantæner – unægtelig ikke de bedste odds. Men vi har formået at vinde de rigtige kampe, så vi starter forårssæsonen på + 13 point, hvilket er et meget fint udgangspunkt til det kommende nedrykningsspil.

Aftalerne er endnu ikke underskrevet; men vi regner bestemt med at Bent Christensen fortsætter som cheftræner, og Rasmus Leth-Nissen som assistenttræner samt Jan Rosendal som holdleder.

Glædeligt er det også, at klubbens tidligere cheftræner Henrik Gudmandsen har sagt ja til rollen som sportschef, så vi føler, at klubben står rigtigt godt rustet til den kommende sæson i 2. division.

Klubbens 2. hold i S2 formåede at bibeholde sin position i S2 i efteråret 2016 med god hjælp fra både trænere og spillere fra klubbens U19 hold, og stor tak for det. I sæsonen 2017 lykkedes det endeligt at finde en holdbar løsning på trænerfronten, hvor Anders Østergård som cheftræner og Mikkel Laursen som assistenttræner har fungeret rigtigt godt.

Foråret 2017 endte med en placering i midten, som i den grad blev opgraderet i efteråret 2017, hvor holdet var meget tæt på en oprykning til S1 – en række som klubbens 2. hold aldrig tidligere har formået at kvalificere sig til.

Klubbens 2. hold har dog konstant en stor udfordring, og det er problematikken omkring spillerafgang.

Eksempelvis er den nuværende trup reduceret til p.t. 7 spillere her til foråret grundet at del spillere drager til Århus for at studere, hvilket naturligvis er helt forståeligt; men det gør bare at betingelser for klubbens 2. hold er under konstant forandring, hvilket er faktum som vi nødvendigvis skal forholde os til.

Også her kan jeg oplyse, at aftalerne endnu ikke er underskrevet; men vi regner med, at Anders Østergård og Mikkel Laursen fortsætter deres gode arbejde i 2018.

Klubbens 3. hold spillede i efteråret 2016 og foråret 2017 i S5-1, og hvor det i foråret 2017 lykkedes at rykke op i S4 – et yderst glædeligt og positivt resultat ikke mindst fordi det mindsker afstanden til klubbens 2. hold.

Brian Frandsen som cheftræner og Anders Grønkjær som assistenttræner har haft ansvaret for holdet i hele 2017, og det har fungeret rigtigt godt, så godt at holdet også i foråret 2018 befinder sig i S4.

Truppen til S4 holdet er rigtig stor, hvilket er meget positivt, og endnu en gang kan jeg oplyse, at aftalerne med Brian Frandsen og Anders Grønkjær er ikke underskrevet; men begge parter regner med en fortsættelse i 2018.

Klubbens tidligere 4. hold (S5-2) er stoppet og overgået til OB +35; men vi har faktisk startet et 7-mands seniorhold op her i efteråret 2017, hvilket er yderst glædeligt.

Derudover er det også rigtigt positivt, at i efterårssæsonen 2017 var klubben igen på banen med 11-mands kvindehold efter en årrække, hvor der enten kun har været et 7-mands hold eller slet ingen hold.

Drivkraften bag dette hold skyldes især klubbens mangeårige pigetræner Ole Lindgaard, som er lykkedes med at samle de piger, som han har trænet igennem årene som pigetræner. Holdet er kommet rigtigt godt i gang, og fortsætter derfor helt naturligt i 2018.

Derudover har klubben stadig 3 11-mands-hold i Old-boys og hvor der stadig er godt gang i den – især lørdag formiddag.

I 2017 er det også lykkes at få et rimeligt velfungerende seniorudvalg op og stå. Seniorudvalget består af Jan Rosendal, Rasmus Leth-Nissen og undertegnede samt den fungerende seniorformand. Vi håber naturligvis at det kan fortsætte, når der forhåbentlig senere i aften vælges en ny seniorformand.

Men ellers skal der lyde en kæmpe tak til alle trænere, assistenter, ledere og andre personer omkring holdene for et stort og utrætteligt arbejde og for at opnå så gode resultater som muligt inden for de givne rammer

Peter Lindberg Christensen

 

ODDER IGF FODBOLD – AFSLUTNING:

Som det fremgår flere steder i beretningen, så står Odder IGF Fodbold til stadighed overfor flere og store udfordringer i fremtiden. Men med henvisning til bl.a. klubbens Visionsplan 2020, så er der i bestyrelsen en stor tro på en fortsat udvikling af Odder IGF Fodbold i årene fremover.

Med den vækst som klubben fortsat oplever, så er der også et konstant behov for, at vi står sammen og rekrutterer endnu flere frivillige og genererer flere indtægter. Men med den energi og konstruktive holdninger som mange af klubbens frivillige bidrager med, så har vi alle en indædt tro på, at det nok skal lykkes at fastholde klubbens høje aktivitetsniveau og fortsatte udvikling.

Vi har til stadighed en rigtig god opbakning fra kommunens erhvervsliv, Odder Kommune og øvrige samarbejdspartnere samt ikke mindst klubbens mange medlemmer, hvilket også er uhyre vigtigt, hvis vi skal lykkes med at indfri fremtidens udfordringer

Sluttelig vil jeg endnu engang takke alle medlemmer, trænere, ledere, personer, samarbejdspartnere, sponsorer – ja alle, der yder indsats for og i Odder IGF Fodbold.

Formand Peter Lindberg Christensen.