Menu

Beretning

Formandens beretning 2018

Som sagt indledningsvis vil jeg på vegne af Odder IGF Fodbold gerne byde alle fremmødte – Velkommen til Odder IGF Fodbolds generalforsamling 2018. 

Helt i tråd med tidligere generalforsamlinger, vil jeg starte med at takke alle vore frivillige ledere for indsatsen i sæsonen 2017-2018. Klubbens store korps af frivillige ledere er en af de vigtige grundpiller, som klubben bæres på, - og en stor medvirkende årsag til, at vi har en så velfungerende klub, som vi har. 

Vi har gjort det til en tradition at indlede generalforsamlingen med at nævne de personer, der har modtaget en eller form for hædersbevisning i regi af Odder IGF Fodbold. 

Hædersbevisninger:

Klubbens pokaler blev uddelt ifm. 1.-holdets hjemmekamp den 1. september 2018, og prismodtagerne var følgende:

  • Torkild Hermansens Mindepokal  Ove Frederiksen                                Klubbens sponsorchef
  • Årets Leder                                Jan Rosendal                                    Holdleder 2. division mm.
  • Årets Træner – Piger                  Peter Søndergaard                             Årgang 2006 Piger 
  • Årets Sportspræstation – Piger    U15 Piger (årgang 2003)                    Kredsvinder + semi ved JM
  • Årets Træner – Drenge               Helene Madsen                                  Træner for U5/U6/U
  •                                                 Mikkel Jensen                                    Træner for U5/U6/U7   
  • Årets Sportspræstation – Drenge U16 Drenge (årgang 2002)                 Kredsvinder + JM
  • DBU Jyllands Sølvnål                  Lars Lindberg Christensen                  For mere end 15 år som                                                                                                             frivillig leder/ung.træner

Derudover blev ikke mindst Bent Villumsen den 10. maj 2018 udnævnt til æresmedlem, som klubbens kun tredje æresmedlem.

Alle pokaler og hædersbevisninger er yderst velfortjente – og samtidig et stort cadeau til hele klubben for det utrættelige og fantastiske arbejde, der år efter år ydes i Odder IGF Fodbold, og herfra skal der endnu en gang lyde et rigtigt stort Tillykke.

Efter disse indledende bemærkninger vil jeg nu gå videre med beretningerne fra de enkelte udvalg.

 

ØKONOMI

Generelt:

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at klubbens økonomi gennem de seneste par år har fyldt rigtigt meget for klubbens bestyrelse. Vi kæmper stadig med eftervirkningerne fra vores mellemværende med SKAT og DBU, som betød at vi i 2016 tilvejebragte en gæld på 1,4 mill. kr.. Det lykkedes os i sæsonen 2016-2017 at nedbringe denne gæld til omkring kr. 900.000, og derfor er bestyrelsen også rigtig ærgerlige over, at vi for sæsonen 2017-2018 kommer ud med et negativt resultat på godt kr. 100.000, så klubbens gæld p.t. lyder på godt 1 mill. kr.

Det er naturligvis på ingen måde tilfredsstillende; men som der trods alt er flere forklaringer på. Jeg vil tillade mig at sige, at klubbens omkostninger har vi i det store hele rigtig godt styr på. Der hvor det er gået galt i 2017-2018 er omkring klubbens indtægter, hvor jeg vil nævne et par eksempler.

Grundet at Danske Spil gik over til en anden ordning (offentliggjort i oktober 2017) baseret på projektansøgninger administreret af DIF-DGI (Foreningspuljen) mistede klubben godt kr. 130.000, da vores ansøgning desværre ikke blev tilgodeset. I de sidste 8 til 10 år har klubben ellers hvert år modtaget godt kr. 100.000 i tilskud fra Danske Spil – så det var en hård pille at sluge.

Dernæst fik klubben også færre indtægter i Sponsor- og Aktivitetsudvalget på samlet omkring kr. 100.000, samtidig med at vi af en eller grund har fået færre kontingentindtægter i Ungdom på omkring kr. 100.000

Klubbens gæld betyder også, at der igennem hele regnskabsperioden og desværre også i den kommende har og bliver trukket store veksler på vores likviditet. Et emne som faktisk bliver behandlet på hver eneste bestyrelsesmøde.

Det er bestyrelsens klare mål over en forholdsvis kort årrække at få nedbragt klubbens gæld til kr. 0, så derfor fremlægges der også senere et budget for 2018-2019, der udviser et overskud på godt kr. 200.000.

Her fra sæsonen 2018-2019 har bestyrelsen også besluttet at indføre automatisk kontingentopkrævning efter bl.a anbefaling fra DBU. Her i første omgang vil det helt sikkert givet klubbens kontingentadministrator Gitte Lykke Thomsen en del mere ekstraarbejde; men bestyrelsen er overbevist om, at det på lidt længere sigt vil lette arbejdet som kontingentadministrator.

Herfra skal der dog lyde en stor tak til Gitte for den til tider meget utaknemmelige rolle, som hun har i klubben.

Ikke mere omkring økonomi i denne omgang, da klubbens årsrapport for 2017-2018 og budgettet for 2018-2019 senere vil blive gennemgået af klubbens kasserer.

Sponsorudvalget:

Den udvikling og de udfordringer som klubben til stadighed står overfor; medfører også øgede krav til sponsorudvalget. Sammenholdt med de mange aktiviteter der foregår i klubben, er det nødvendigt, at sponsorudvalget til stadighed udvider sine aktiviteter, og gør klubben endnu mere interessant over for vore sponsorer.

”Odder-Trøjen”, ”Spinning-arrangementet” samt ”Odder-Chancen” er de seneste nye tiltag, og som har bidraget positivt til klubbens sponsorindtægter. Vi vil fastholde disse tiltag i årene fremover, samtidig med at der gerne skulle komme nye indtægtsgivende tiltag.

Sponsorudvalget forsøger i løbet af sæsonen at arrangere flere aktiviteter og tilbud til vore sponsorer, hvor vi bl.a. kan nævne Bagedysten hos Byens Bager, samt den årlige sponsortur til en kamp med Manchester United.

Klubben nyder generelt en rigtig god opbakning fra alle vore sponsorer, selvom klubbens sponsorchef også må tilkendegive, at det kræver hårdt arbejde at nå sponsorbudgettet. Men som tidligere nævnt et det nødvendigt, hvis vi skal fastholde klubbens høje aktivitetsniveau samt den positive sportslige udvikling, som klubben har oplevet gennem de seneste år..

Afsluttende vil sponsorudvalget naturligvis gerne rette en STOR tak alle vore sponsorer for den store opbakning til Odder IGF Fodbold. 

Aktivitetsudvalget:

Aktivitetsudvalget lægger godt kr. 82.000 i klubkassen, hvilket desværre er under budget, og derfor på sin vis et ikke helt tilfredsstillende resultat, især set i forhold til den store indsats, der bliver lagt i arrangementerne fra klubbens mange frivillige hjælpere

Som nævnt sidste år har Aktivitetsudvalget i de seneste år revurderet hele konceptet omkring udvalgets virke, hvilket har betydet et anderledes samarbejde klubberne imellem. Det skulle gerne medvirke til, at vi fremover ikke spilder alt for mange frivillige kræfter på arrangementer, som ikke giver det ønskede økonomiske tilskud til klubbens daglige virke.

Med tanke på at klubben fremover ønsker at iværksætte flere indtægtsgivende aktiviteter, som fyrværkerisalget var det første eksempel på, vil det formentlig blive nødvendigt med en ny strategi for hvilke arrangementer Aktivitetsudvalget skal gå ind i. Men vi skal måske også til at gentænke, hvorledes vi rekrutterer hjælpere til at få løst opgaverne i Aktivitetsudvalget.

Derfor er det også glædeligt at klubbens bestyrelsesmedlem Martin Mikkelsen har sagt ja til at gå ind i Ativitetsudvalget som aktiv medspiller til Ken Skovby og Poul Thomsen, som i mange år har trukket et stort læs.

Mange af klubbens hold/medlemmer hjælper til ved forskellige arrangementer i regi af andre foreninger (Aarhus 1900, AGF m.fl.), sælger juletræer mm. for at tjene nogle penge til årgangens/holdets enkelte aktiviteter.

Det hilser bestyrelsen egentlig velkommen; men man skal dog huske på, at dette forhold faktisk kun er en mulighed, fordi man er medlem af Odder IGF Fodbold. Derfor ser klubben gerne, at aftalerne omkring disse aktiviteter går gennem klubben – ikke fordi klubben som sådan vil blande sig; men mere for at have et overblik over hvad der foregår og samtidig give det enkelte medlem en forståelse for samhørigheden mellem muligheden og det at være medlem af Odder IGF Fodbold.

Og her har Martin Mikkelsne allerede påtaget sig opgaven at være koordinator for disse opgaver/muligheder.

Igen i år skal der naturligvis lyde en stor tak til alle dem, som hjælper til ved arrangementerne, - og endnu en gang skal Ken Skovby og Poul Thomsen have en rigtig stor tak for det store arbejde, som de yder i udvalget. Det er ikke altid en nem opgave at få tilrettelagt og bemandet de enkelte arrangementer; men det lykkes alligevel som altid, hvilket til dels skyldes, at vi har en del garvede hjælpere, som træder til år efter år. Men også her er der til stadighed brug for nye hjælpere, hvis vi skal fastholde klubbens aktivitetsniveau.

 

ODDER IGF FODBOLD

Generelt:

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at klubben gennem mange år har nydt godt af, at der har været en række personer som i rigtig mange år har lagt et stort stykke frivilligt arbejde i klubben. Det er lige fra mange af klubbens bestyrelsesmedlemmer, vores kontingentadministrator, kampfordeler m.fl. Det har givet en enorm kontinuitet i klubben, og som udadtil har bevirket, at vi fremstår som en velfungerende klub.

Men vi må også være ærlige og sige, at tiden for et generationsskifte for mange af vore nuværende frivillige ledere nærmer sig. Svend Erik Nielsen har meddelt, at han kun tager et år mere som ungdomsformand, og for mit eget vedkommende nærmer tiden sig også, da jeg har siddet i klubbens bestyrelse siden november 1988.

Et sådant generationsskifte i klubben er et emne, som bestyrelsen bliver nødt til at sætte på dagsordenen i den kommende periode, så vi ikke lige pludselig står i en for alle parter uoverskuelig situation.

Et andet emne som jeg vil berøre, er spørgsmålet som jeg ind imellem bliver mødt med.

”Hvad får klubben egentlig ud af vores tre-parts aftale mellem Hummel, Intersport og Odder IGF Fodbold?”

Hertil vil jeg sige, at aftalen på kr. 150.000 om året nok primært skyldes vores sportslige status (læs 2. division).

Dernæst at aftalen kommer alle klubbens medlemmer til gode, og betyder faktisk eksempelvis, at alle klubbens hold spiller i forholdsvis nyt spilletøj, og at det enkelte medlem ikke har udgifter hertil. Jeg er godt klar over, at det tager vores medlemmer i dag som givet, da vi har haft vores tre-parts aftale gennem mange år. Men dette gode er ikke tilfældet i alle foreninger og klubber, da jeg er bekendt med, at i flere foreninger og klubber, må det enkelte medlem selv afholde hele eller en del af udgiften til nyt spilletøj, opvisningstøj mm.

Klubbens visionsplan 2020, som findes på klubbens hjemmeside, indeholder både vision, mission, værdier, strategi samt mål og handlinger for klubbens arbejde fremover, og den skulle gerne være med til fastlægge retningen for udviklingen af klubben, samt hvordan vi vil forsøge at indfri de udfordringer, som vi ser, at klubben vil møde.

Klubbens bestyrelse samt en række tillidsfolk afholdte derfor i slutningen af august 2018 et temamøde omkring klubbens visionsplan 2020 for bl.a. at gøre status. Temamødet endte op med en række mindre tilpasninger og justeringer af visionsplanen, hvilket vil blive indarbejdet indenfor de næste par måneder.

Glædeligt kunne vi dog også konstatere, at vi faktisk følger de fastlagte strategier i visionsplanen meget godt, og at det er et vigtigt værktøj i at fastlægge retningen for klubbens udvikling.

Kommunikation:

Som nævnt sidste år lavede klubben en aftale med Morten Toft som klubbens nye kommunikationsleder med ansvar for Liveoptagelse via MyCuJoo samt klubbens hjemme- og facebookside.

Vi så meget frem til samarbejdet, da vi var ret overbeviste om, at ved at få Morten tilbage i klubben ville det give klubbens kommunikation et kærkomment skub i den rigtige retning.

Vi er på ingen måde blevet skuffet, da vi i dag streamer 2. divisions kampe, samtidig med at der er skabt meget mere liv på klubbens hjemme- og facebookside i form af aktuelle nyheder, indslag og meget mere.

Jeg vil dog gerne slå et lille slag for, at vi alle har et ansvar for at få lagt nyheder, indslag mm. på klubbens hjemme- og facebookside. Morten er ikke ansat som opsøgende journalist; men han har både kontortid hver torsdag + at han kan træffes både på mail og telefon - og altid er klar til at lave en historie.

Så lad os nu alle bruge ham.

Odder Kommune

Omkring vores samarbejde med Odder Kommune kan jeg sige, at Odder Kommune igen i 2018 gav Odder IGF Fodbold et markedsføringsbidrag på hele kr. 75.000,00, hvilket selvfølgelig er yderst positivt, og som vi naturligvis værdsætter.

Vi forstår måske ikke helt den forskel, som der er mellem de forskellige foreningers markedsføringsbidrag fra Odder Kommune; men det er nok en snak som må tages i et andet forum

Vi håber naturligvis, at på trods af eventuelle behov for besparelser i det kommunale budget, at der stadig bliver plads til dette bidrag, da Odder IGF Fodbold efter min bedste overbevisning bidrager fornemt til at markedsføre Odder Kommune.

Rent tilskudsmæssigt ligger Odder Kommune stadig i den tunge ende, så det nære mål må være, at budgettet for Folkeoplysningsudvalget forøges, så Odder Kommune som minimum kommer op på landsgennemsnittet.

Især da Odder Kommune gerne vil være en attraktiv bosætningskommune, og når man har dette mål, så viser alle undersøgelser, at et af de parametre, som man bliver målt på, er, om kommunen er i stand til at tilbyde så gode vilkår på fritids- og idrætsområdet som overhovedet muligt.

Overordnet set har Odder IGF Fodbold gode faciliteter, ikke mindst efter at vi fik vores kunstgræsbane for flere år siden – en bane som vi i dag slet ikke kan undvære set i forhold til den udvikling, som klubben har oplevet.

Det er også klart for alle, at næste step bliver, at vi skal have en kunstgræsbane nr. 2, og her bliver Odder Kommune igen en vigtig samarbejdspartner, når dette store ønske skal indfries.

På fritids- og idrætsområdet bliver fremtiden dermed også en stor udfordring for Odder Kommune, men vi har da en tro på, at klubbens gode samarbejde med Odder Kommune også vil fortsætte i årene fremover.

DBU Jylland - Divisionsforeningen

Som nævnt mange gange har vi et yderst velfungerende samarbejde med DBU Jylland / DBU Jylland Region 3, et samarbejde der naturligvis går begge veje.

De enkelte turneringer for alle klubbens hold administreres af DBU Jylland eller DBU Jylland Region 3, og da begge organer hele tiden bestræber sig på at forbedre deres service overfor klubberne, - så jeg er overbevist om, at det gode samarbejde som vi har med DBU Jylland / DBU Jylland Region 3 også vil fortsætte i tiden fremover.

Odder IGF Fodbold har i dag på 6. sæson status af at være en divisionsklub, så på den måde har vi i dag også et samarbejde med Divisionsforeningen, hvor vi sammen med 50 andre divisionsklubber deltager i diverse samlinger, rækkemøder mm.

I foråret 2018 var vi endvidere med i et projekt omkring ”Bedre baner i 2. division”. Et projekt som rent konkret har betydet, at vi har fået en ny og super flot opvisningsbane.

Som tidligere nævnt har vi valgt at fastholde, at vi er en forening, hvor de fleste andre divisionsklubber er selskaber, så det giver os en del udfordringer på både det organisatoriske og økonomiske område i forsøget på at bevare vores status som divisionsklub.

Det er min opfattelse, at vi har et godt samarbejde med Divisionsforeningen – et samarbejde der gerne ses fortsætte i årene fremover, hvis vi bevarer vores status som divisionsklub.

Spektrum Odder – Spektrum Park

Uden at fornærme nogen så tør jeg godt sige, at Spektrum Odder gennem de seneste par år har været en del udfordret på deres personaleområde, hvilket også har smittet af på vores samarbejde.

Sidste år nævnte jeg, at vi havde fået en fornuftig aftale omkring klubbens hjemmekampe i 2. division, hvor vi stillede med personale, som vi blev økonomisk kompenseret for – alt i alt en meget fornuftig aftale.

Denne aftale har Spektrum Odder desværre trukket tilbage, hvilket vi selvfølgelig er noget ærgerlig over, da det efter vores opfattelse var en god aftale for begge parter.

Det er dog glædeligt at konstatere, at Spektrum Odder langt om længe har flyttet caféen ned på stueplan. Vi er overbeviste om, at dette tiltag både bliver til fordel for vore medlemmer men også for Spektrum Odder.

Trods mindre uoverensstemmelser undervejs vil jeg sige tak for godt samarbejde med Spektrum Odder – og håber naturligvis på et fortsat godt samarbejde fremover.

 

MEDLEMMER

Bane- og Materiel

Intersport, som vi samarbejder med omkring levering af tøj og diverse materialer, fungerer bare upåklageligt. Vi får leveret tingene hurtigt, og det er altid i orden, så jeg kan endnu engang kun opfordre vores mange medlemmer til at støtte op omkring samarbejdet med Intersport.

Husk at I får 20% på alt det, som det enkelte medlem køber, såsom støvler, tøj mm. (Det gælder dog ikke udsalgsvarer).

Vores samarbejde med Fælles Drift og Service, som passer vore arealer her på Spektrum Park, fungerer bare også upåklageligt. Som tidligere nævnt har vi fået en ny og superflot opvisningsbane, som blev indviet den 1. september. På grund af den langvarige tørke hen over sommeren har Fælles Drift og Service dog været udfordret, som har bevirket, at vore baner p.t. ikke er i den helt optimale stand. Kun kunstgræsbanen har kunnet klaret varmen, og det viser måske, at behovet som tidligere nævnt for endnu en kunstgræsbane nærmer sig med hastige skridt.

Igen i år er økonomien for Bane og Materieludvalget også under et vis pres, da vi som øvrige udvalg skal spare 25% i forhold til sidste år. Det giver visse udfordringer; men vi prøver efter bedste evne at løse udfordringerne så godt som vi nu kan.

Turneringer:

Holdtilmeldingerne til DBU Jyllands turneringer er en af de vigtigste opgaver i løbet af sæsonen, det gælder både udendørs og indendørs. Her sørger klubbens kampfordeler ved navn Ove Daugaard at alle klubbens mere end 50 hold kommer ud at spille. Herfra skal der lyde en kæmpe tak til Ove for et formidabelt stykke arbejde.

Karantæner og indberetninger, som turneringsudvalget også tager sig af, har der ikke været mange af, når man tænker på alle de hold, som vi har i klubben. Det falder jo også i fin tråd med vores Vision om, at vi forventer en fair og god opførsel fra både vore aktive spillere og ledere samt forældre.

Uddannelse

Igen i år har vi sendt trænere på kursus, hvilket også passer meget godt med klubbens Vision om at dygtigøre vore trænere og frivillige ledere.

Vi får dækket godt 40% af klubbens kursusudgifter fra Odder Kommune, og denne procentsats kunne vi da godt tænke os var lidt højere. Vi er nemlig af den opfattelse, at jo flere uddannede trænere og frivillige ledere, som klubben har, jo mere styrket står vi i forhold til de udfordringer, som klubben står overfor.

Så på dette område vil Odder Kommune for forholdsvis små midler kunne være med til at styrke de enkelte foreninger ved at øge tilskuddet til lederuddannelse.

 

Børn (U5 – U12):
I løbet af det forgangne år er der lavet tiltag, som indebærer, at de forskellige trænere/ledere i børneårgangene har lettere ved at henvende sig til de rette personer i klubben, når der stødes på forskellige udfordringer.

Indenfor pigefodbolden er der lavet en målrettet indsats for at skaffe flere medlemmer i årgangene U8-U10,  men det er svært at tiltrække nye medlemmer. I årgangene U11 og U12 er det lykkedes at få fat i flere piger og med baggrund i dette, er der i klubben blevet arbejdet med at få færdiglavet et setup. som skal rundsendes til alle pigetrænere/ledere.

Det er lykkedes at fastholde og få flere trænere/ledere ind over holdene så klubben har været dækket godt ind i alle årgange.

Mange af vore børnehold deltog i årets pinseturnering – Odder Fodbold Cup, som blev afviklet i flot solskinsvejr.  Stævnet forløb til stor tilfredshed for de deltagende parter, men dog med et mindre overskud end sidste år.

Fodboldskolen blev igen i år styret af Bent Villumsen og Peter Lund og dette forløb også rigtig godt, men dog med færre deltagere end sidste år. I klubben skal vi derfor overveje, hvad der kan gøres for at få flere deltagere.

De nyoprettede topcentre under DBU (kun drenge) har fået en god start, og vi har drenge med i alle 3 årgange. Topcentret styres af trænere fra AGF og lå/ligger i Skanderborg. Men vi kan glædeligt her på generalforsamlingen oplyse, at vi netop har fået meddelelse om, at AGF flytter deres Topcenter SYD fra Skanderborg til Odder her fra den 1. januar. Der ligger nu en lille opgave at få gjort os klar hertil; men den er ikke større, end det sagtens kan løses, og vi skal nok være klar den 1. januar 2019.

Der skal gives en stor tak til forældre, trænere og ledere som giver nogle timer til klubben til stor glæde for de mange børn der spiller fodbold i klubben.

 

Ungdom (U13 – U19):
Den positive udvikling for ungdom er fortsat fra tidligere år, og det har betydet, at klubben har kunnet præstere mange kredsvindere. U15 piger vandt suverænt deres kreds og nåede også frem til semifinalen om det jyske mesterskab. U16 drenge blev også kredsvinder og vandt tillige også kampen om det jyske mesterskab. Endelig blev vore U19 drenge blandt de bedste i liga 1, og samtidig vandt de også den jyske pokalfinale for U19.

Det er vigtigt for klubben, at vi kan udvikle vore egne spillere til at kunne spille Divisionsfodbold, og langt de fleste af vore U19 spillere har allerede også været med omkring vort 2. Divisionshold og serie 2.

På pigesiden er det efter flere års fravær igen lykkedes med at have et senior pigehold. Mange af spillerne er U18 eller U19 spillere, og de klarede sig rigtig flot i deres første sæson.

Klubbens store udfordring er U16 årgangene - piger som drenge. Rigtig mange spillere tager på efterskole, og det betyder vi skal sammensætte spillere fra U16 og U17 for at kunne sætte hold. Det vil vi i ungdomsudvalget komme med forslag til, hvordan dette løses fremadrettet, således at det ikke bliver en ”hovsa” løsning.

På træner/ledersiden har vi i klubben været godt besat i alle årgange, og i ungdomsudvalget arbejder vi målrettet for at udvikle nogle af vore egne spillere til at blive trænere i klubben, og det er lykkes for den kommende sæson.

Fra udvalget skal lyde en stor tak til frivillige forældre, trænere og ledere som laver et kæmpearbejde for klubben til glæde for alle spillere.

  

Senior:

Klubbens 2. divisionshold formåede at bevare holdets status som divisionshold på trods af lidt svære odds. Vi startede efterårssæsonen 2017 på minus 6 point + en række karantæner. Men vi formåede at vinde de rigtige kampe, så vi startede nedrykningsspillet 2018 med + 13 point, hvilket var et meget fint udgangspunkt. I nedrykningsspillet startede vi fint ud, men sluttede lidt sløjt af, så det blev lidt for spændende til sidst. Men holdet klarede skærene.

Glædeligt er det også at konstatere, at klubbens tidligere cheftræner Henrik Gudmandsen fungerer fint i rollen som sportschef. Vi skal nu i gang med at tale med Bent Christensen som cheftræner, og Rasmus Leth-Nissen som assistenttræner om en mulig forlængelse. Jan Rosendal er på plads som holdleder.

Klubbens 2. hold i S2 var tæt på en oprykning til S1 i foråret 2018; men snublede i de afgørende kampe.

På trænerfronten blev vi efter gensidig aftale nødt til at opsige samarbejdet med Anders Østergård og ind er kommet Mark Hellerup Olsen, der sammen Mikkel Laursen som assistenttræner fungerer rigtigt godt.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at klubbens klare mål for 2. holdet er en oprykning til S1 – en række som klubbens 2. hold aldrig tidligere har formået at kvalificere sig til. Vi er stadig med blandt bejlerne; men det kræver en koncentreret indsats helt til slut her i efteråret 2018, da der er 4 hold der snakker med omkring oprykningen.

Det er også rart at konstatere, at 2. holdet er et rigtigt ungt hold, der næsten udelukkende består af nyoprykkede U19-spillere samt 1-års og 2-års seniorer suppleret med lidt rutinerede spillere.

Efter samråd mellem 1.- og 2. holdet er det besluttet, at disse to hold træner tæt sammen i en trup på 32 til 34  spillere for at styrke sammenholdet men også for at mindske niveauet mellem de to hold og lige i øjeblikket er der stor tilfredshed med dette initiativ.

Klubbens 3. hold spillede sig i foråret 2018 op i S3 – et yderst glædeligt og positivt resultat ikke mindst fordi det mindsker afstanden til klubbens 2. hold.

Brian Frandsen som cheftræner og Anders Grønkjær som assistenttræner har haft ansvaret for holdet i de sidste par sæsoner, og de har gjort det rigtigt godt.

Her i efteråret 2018 har det desværre knebet lidt med træningsintensiteten, og det er der ikke rigtig plads til i S3.

Men indtil videre har holdet klaret sig fri af nedrykningspladserne, og med en koncentreret indsats i de resterende kampe, er det da også både holdets og klubbens mål at bevare positionen som S3 hold.

Som også nævnt under ungdom er det også rigtigt positivt, at klubben igen er på banen med 11-mands kvindehold efter en årrække, hvor der enten kun har været et 7-mands hold eller slet ingen hold.

Drivkraften bag dette hold skyldes især klubbens mangeårige pigetræner Ole Lindgaard, som er lykkedes med at samle de piger, som han har trænet igennem årene som pigetræner.

Positivt er det også at konstatere, at vi i løbet af 2017-2018 har fået stablet tre 7-mands hold på benene i herresenior, hvilket faktisk betyder, at vi øjeblikket har en forholdsvis stor seniorafdeling.

Derudover har klubben stadig tre hold i Old-boys og hvor der stadig er godt gang i den – især lørdag formiddag hvor der bliver trænet på livet løs.

Ved generalforsamlingen 2017 indtrådte Alex Schmidt i bestyrelsen med ansvar for senior, hvor den første store opgave er at få et velfungerende seniorudvalg op og stå. Seniorudvalget består i dag af Jan Rosendal, klubbens sportschef Henrik Gudmandsen, undertegnede samt Alex. Det skal indrømmes, at udvalget har fået en lidt træg opstart, og der skal helt sikkert gøres en større indsats for at gøre det mere velfungerende.

Men ellers skal der lyde en kæmpe tak til alle trænere, assistenter, ledere og andre personer omkring de enkelte hold for et stort og utrætteligt arbejde og for at opnå så gode resultater som muligt inden for de givne rammer. 

 

ODDER IGF FODBOLD – AFSLUTNING:

Som det fremgår flere steder i beretningen, så står Odder IGF Fodbold til stadighed overfor flere og store udfordringer i fremtiden. Men med henvisning til bl.a. klubbens Visionsplan 2020, så er der i bestyrelsen en stor tro på en fortsat udvikling af Odder IGF Fodbold i årene fremover.

Med den vækst som klubben fortsat oplever, så er der også et konstant behov for, at vi står sammen og rekrutterer endnu flere frivillige og genererer flere indtægter. Men med den energi og konstruktive holdninger som mange af klubbens frivillige bidrager med, så har vi alle en indædt tro på, at det nok skal lykkes at fastholde klubbens høje aktivitetsniveau og fortsatte udvikling.

Vi har til stadighed en rigtig god opbakning fra kommunens erhvervsliv, Odder Kommune og øvrige samarbejdspartnere samt ikke mindst klubbens mange medlemmer, hvilket er uhyre vigtigt, hvis vi skal lykkes med at indfri fremtidens udfordringer

Sluttelig vil jeg endnu engang takke alle medlemmer, trænere, ledere, personer, samarbejdspartnere, sponsorer – ja alle, der yder indsats for og i Odder IGF Fodbold.

Formand Peter Lindberg Christensen.